eu-charter

Euroopa Liidu põhiõiguste harta

ELi põhiõiguste hartaga on ELi esmases õiguses kehtestatud ELi kodanikele ja elanikele tagatud mitmesugused põhiõigused. Harta muutus õiguslikult siduvaks Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 2009.

See veebilehe jaotis hõlmab veebiplatvormi Charterpedia, kuhu on kasutajasõbralikul viisil koondatud harta ja selle sätete teave. Harta iga artikli kohta on esitatud ametlik selgitus, Euroopa ja liikmesriikide tasandi asjakohane kohtupraktika, samuti seotud sätted liikmesriikide põhiseaduslikust ja ka rahvusvahelisest õigusest. See sisaldab ka viiteid teadusanalüüsidele ja FRA seotud väljaannetele.

Algse kogu koostas Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade (LIBE) komisjon. Alates 2009. aastast on kogu hallanud ja järjepidevalt laiendanud FRA.

Euroopa ja liikmesriikide kohtupraktika on kättesaadav ka kohtupraktika andmebaasis.

KOHTUPRAKTIKA ANDMEBAAS

0 total results found