You are here:

Charterpedia

Eiropas Savienības Pamattiesību harta sniedz ES likumdošanā plašu pamattiesību klāstu, kas paredzēts ES pilsoņiem un iedzīvotājiem. Tā kļuva par juridiski saistošu ES iestāžu un dalībvalstu līmenī, stājoties spēkā Lisabonas līgumam 2009. gada 1. decembrī.

Hartapēdija ir tiešsaistes rīks, ar kura palīdzību var viegli piekļūt informācijai par pamattiesību sistēmu, un tas ietver pilnu hartas pantu tekstu un attiecīgus juridiskus paskaidrojumus, kā arī saistītus ES un katras attiecīgās valsts judikatūru un saistītās FRA publikācijas, kas izkārtotas individuālu rakstu veidā.

Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja (LIBE) izveidoja sākotnējo hartapēdijas kompilāciju. Pašreiz to uztur FRA.

Hartapēdija arī ir pieejama kā lietojumprogramma iOS un Android mobilajām ierīcēm.