You are here:

* pole obowiązkowe

Rodzaj wniosku

Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych zamieszczonych w formularzu wniosku podlega szczegółowym zasadom ochrony ustanowionym rozporządzeniem (UE) 2018/1725 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych. Zob.: http://fra.europa.eu/en/data-protection-statement oraz powiązaną Notę informacyjną dla osób, których dane dotyczą i które zwracają się o udzielenie dostępu do dokumentów tutaj.

Informacje dotyczące żądanego(-ych) dokumentu(-ów)

11 + 5 =