You are here:

Charterpedia

Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna ger EU-rätten ett brett spektrum av grundläggande rättigheter som gäller för EU-medborgare och boende inom EU. Stadgan blev rättsligt bindande för EU-institutionerna och medlemsstaterna när Lissabonfördraget trädde i kraft den 1 december 2009.

Charterpedia är ett onlineverktyg som ger lättillgänglig information om de grundläggande rättigheterna. Charterpedia är uppbyggt artikel för artikel och innehåller fullständiga texter och juridiska förklaringar av artiklarna i stadgan, relaterad rättspraxis inom EU och nationellt samt relaterade FRA-publikationer.

Den ursprungliga sammanställningen gjordes av Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE-utskottet). Charterpedia administreras för närvarande av FRA.

Charterpedia finns också som en app för mobilapparater med iOS och Android.