17
December
2020

Наръчник по европейско право относно убежището, границите и имиграцията - Издание 2020 г.

Европейската конвенция за защита на правата на човека (ЕКПЧ) и правото на Евро- пейския съюз (ЕС) предоставят рамка за защита на правата на чужденците, чието значение непрестанно се повишава. Законодателството на Европейския съюз относно убежището, границите и имиграцията се развива бързо. Съществува вну- шителна по обем съдебна практика на Европейския съд по правата на човека във връзка по-специално с членове 3, 5, 8 и 13 от ЕКПЧ. Към Съда на Европейския съюз биват отправяни все повече искания да се произнесе по отношение на тълкуването на разпоредбите на правото на Европейския съюз в тази област. Третото издание на този наръчник, актуализирано до юли 2020 г., предоставя по достъпен начин това законодателство на Европейския съюз и съвкупността от съдебната практика на европейските съдилища. Наръчникът е предназначен за практикуващи юристи, съдии, прокурори, служители на имиграционните служби и неправителствени орга- низации в държавите — членки на ЕС, и на Съвета на Европа.
Общ преглед

От 2011 г. Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), Съветът на Европа и Европейският съд по правата на човека публикуват наръчници в различни области на европейското право. Настоящият наръчник предоставя общ преглед на европейските правни стандарти, отнасящи се до убежището, границите и имиграцията, като предоставя пояснение на приложимите мерки на Съвета на Европа и на ЕС.

Наръчникът е предназначен за юристи, съдии, прокурори, гранични служители, имиграционни служители и други лица, работещи с националните органи, както и за национални институции по правата на човека, неправителствени организации и други органи, в чиято работа могат да възникнат въпроси от юридически характер в областите, обхванати в наръчника.

Хартата на основните права на ЕС придоби задължително правно действие с влизането в сила на Договора от Лисабон през декември 2009 г. Тя има същата правна стойност както учредителните договори на ЕС. Договорът от Лисабон също така предвижда присъединяване на ЕС към Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, която има задължително правно действие за всички държави — членки на ЕС, и за Съвета на Европа.

В периода, след като публикувахме второто издание на настоящия наръчник през 2014 г., настъпиха значителни промени в европейското право относно убежището, границите и имиграцията. Например редица приети инструменти на ЕС актуализират или създават нови широкомащабни информационни системи на ЕС за целите на управлението на миграцията. Настъпиха и някои по-малки законодателни промени, например по отношение на достиженията на правото от Шенген относно границите, незаконната миграция и визите.

Също така Съдът на Европейския съюз е предоставил пояснение на няколко правни въпроса, възникващи във връзка с прилагането на правото на ЕС в областта на миграцията и убежището, в своята постоянно разрастващата се съдебна практика. Европейският съд по правата на човека е постановил редица важни решения, особено в областта на условията за приемане на лица, търсещи убежище. В контекста на тези промени се налагаше наръчникът да бъде актуализиран, за да се гарантира точността на съдържащите се в него правни насоки.

Brexit

Since the UK’s withdrawal from the EU as of 1 February 2020, British nationals are now third-country nationals.

After the transition period expired at the end of 2020, legal relations between the EU and the United Kingdom are governed, as of 1 January 2021, by the EU-UK Trade and Cooperation Agreement and its Protocols thereto.

The new arrangements set out the conditions for British nationals – who are exempt from visa requirement for short-term stays under Regulation (EU) 2019/592 – to work in, travel or move to the EU, paired with provisions on social security coordination.

The new treaty rules provide an additional basis for bilateral law enforcement cooperation to continue between the UK and the EU, including information-sharing on wanted and missing persons.

A Joint Political Declaration on Asylum and Returns notes the importance of good migration management and recognises the special circumstances arising from border controls and other complex travel arrangements. To this end, the UK intends to bilaterally negotiate with the most concerned EU Member States to reach practical arrangements on asylum, family reunion for unaccompanied children and irregular migration.