29
January
2021

Правилно изграждане на бъдещето. Изкуствен интелект и основни права - Pезюме

Докладът на FRA относно изкуствения интелект и основните права представя конкретни примери за начина, по който дружествата и държавните администрации в ЕС използват или се опитват да използват ИИ. В настоящото резюме се представят основните заключения от доклада. Те могат да послужат за информация при създаване на политики на равнището на ЕС и на национално равнище за регламентиране на използването на инструменти с ИИ в съответствие с правата на човека и основните права.

The report focuses on four core areas – social benefits, predictive policing, health services and targeted advertising. The report discusses the potential implications for fundamental rights and analyses how such rights are taken into account when using or developing AI applications.