Riiklikud inimõiguste asutused, võrdõiguslikkusasutused ning ombudsmanide bürood

FRA teeb tihedat koostööd riiklike inimõiguste asutustega, võrdõiguslikkusasutuste ja ombudsmanide büroodega. Selleks korraldatakse aastakoosolekuid, kaasatakse valitud asutusi FRA projektide kavandamisse ja rakendamisse ning tehakse koostööd seoses FRA tulemuste levitamise ja järelmeetmetega. FRA ja nende asutuste vahel toimub korrapärane teabevahetus.

Paberist inimkett

Võrdõiguslikkusasutused

ELi õigusaktide kohaselt peavad liikmesriigid asutama organi või organid, mis edendab või edendavad võrdset kohtlemist rassilise või etnilise päritolu ning soo alusel. FRA teeb võrdõiguslikkusasutustega koostööd koordineerimisvahendi EQUINET (võrdõiguslikkusasutuste Euroopa võrgustik) ning vahetu kahepoolse koostöö kaudu. FRA ja EQUINETi vahel toimuvad korrapärased koosolekud ning EQUINETi liikmetega toimuvad temaatilised koosolekud. FRA-d kutsutakse korrapäraselt panustama EQUINETi koolitustesse ja seminaridesse.

Võrdõiguslikkusasutuste lisateave:

Riiklikud inimõiguste asutused

Riiklikud inimõiguste asutused on seaduse alusel ja kooskõlas ÜRO heaks kiidetud Pariisi põhimõtetega loodud sõltumatud asutused. Neil on volitus kaitsta ja edendada riigi tasandil inimõigusi kooskõlas rahvusvaheliste inimõigusnormidega. FRA teeb riiklike inimõigusasutustega koostööd riiklike inimõigusasutuste Euroopa võrgustiku ja vahetu kahepoolse koostöö kaudu. Lisaks toimuvad FRA ja riiklike inimõigusasutuste vahel temaatilised aastakoosolekud.

Riiklike inimõigusasutuste lisateave:

Ombudsmanide bürood

Ombudsmanide bürood on riiklike avaliku halduse asutuste sõltumatud ja lihtsa juurdepääsuga kontrollimehhanismid. Mitmes liikmesriigis on ombudsmanide büroodele antud volitus jälgida teatud inimõigusnormide rakendamist, eelkõige seoses Euroopa Liidu põhiõiguste hartas kehtestatud õigusega heale haldusele. ELi ombudsmanide büroode volitused ja neile antud õigused on väga mitmesugused. FRA teeb ombudsmanide büroodega eri tasanditel koostööd ja uurib pidevalt võimalusi, kuidas koostööd suurendada.

Kontakt:

NHRBteam@fra.europa.eu