Εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φορείς ισότητας και συνήγοροι του πολίτη

Ο FRA συνεργάζεται στενά με εθνικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φορείς ισότητας και συνηγόρους του πολίτη μέσω ετήσιων συνεδριάσεων και της συμμετοχής επιλεγμένων φορέων στον σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων του FRA, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων συνεργασίας για τη διάδοση των πορισμάτων του FRA και τις συναφείς προς αυτά επακόλουθες ενέργειες. Μεταξύ του FRA και των εν λόγω φορέων υφίσταται διαρκής ανταλλαγή πληροφοριών.

Χάρτινη ανθρώπινη αλυσίδα

Φορείς ισότητας

Βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας, απαιτείται από τα κράτη μέλη να ιδρύσουν φορέα ή φορείς για την προαγωγή της ίσης μεταχείρισης σε ό,τι αφορά τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή και το φύλο. Ο FRA συνεργάζεται με φορείς ισότητας μέσω της συντονιστικής τους δομής Equinet (ευρωπαϊκό δίκτυο φορέων ισότητας) και μέσω άμεσης διμερούς συνεργασίας. Διεξάγονται τακτικές συνεδριάσεις μεταξύ του FRA και του Equinet καθώς και με τα μέλη του Equinet για διάφορα θέματα. Ο FRA καλείται τακτικά να συμβάλει σε εκπαιδευτικές συνεδρίες και σεμινάρια του Equinet.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους φορείς ισότητας, βλ.:

Εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Οι εθνικοί φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΦΑΔ) είναι ανεξάρτητοι φορείς συσταθέντες βάσει νόμου σύμφωνα με τις «αρχές του Παρισιού» που υιοθετήθηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Εντολή των εν λόγω φορέων είναι η προστασία και η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο FRA συνεργάζεται με τους ΕΦΑΔ μέσω του ευρωπαϊκού δικτύου ΕΦΑΔ και μέσω άμεσης διμερούς συνεργασίας. Μεταξύ του FRA και των ΕΦΑΔ διεξάγονται επίσης και ετήσιες θεματικές συνεδριάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους ΕΦΑΔ, βλ. τα ακόλουθα:

Συνήγοροι του πολίτη

Οι Συνήγοροι του πολίτη είναι ανεξάρτητοι και εύκολα προσβάσιμοι μηχανισμοί της εθνικής δημόσιας διοίκησης. Σε αρκετά κράτη μέλη, οι Συνήγοροι του πολίτη έχουν εξουσιοδοτηθεί να παρακολουθούν την εφαρμογή ορισμένων προτύπων στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, ιδίως σε ό,τι αφορά το δικαίωμα στη χρηστή διοίκηση που θεσπίζεται στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν σημαντικές διαφορές όσον αφορά την εντολή των Συνηγόρων του Πολίτη στην ΕΕ και τις εκχωρούμενες σε αυτούς εξουσίες. Ο FRA συνεργάζεται με Συνηγόρους του ολίτη σε διάφορα επίπεδα και διερευνά συνεχώς τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας.

Επικοινωνία:

NHRBteam@fra.europa.eu