Πλαίσιο CRPD της ΕΕ - Προώθηση

Η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην ΕΕ και σε όλο τον κόσμο αποτελεί έναν από τους κυρίους στόχους της ΕΕ.

Η CRPD είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος της έννομης τάξης της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι η νομοθεσία και οι πρακτικές της ΕΕ πρέπει να είναι συνεπείς με τις διατάξεις της σύμβασης.

Πώς προωθούν τα μέλη του Πλαισίου της ΕΕ την CRPD

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο:

  • προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες μέσω δημόσιων συζητήσεων και ακροάσεων, συνεδριάσεων και συνεντεύξεων Τύπου,
  • εγκαθιδρύει ένα διεπιτροπικό δίκτυο υπό την προεδρία της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,το οποίο αποτελείται από μέλη ποικίλων επιτροπών, για την αξιολόγηση και εξέταση εγγράφων και δραστηριοτήτων, για την ευαισθητοποίηση αναφορικά με θέματα αναπηρίας και για την προώθηση μιας συντονισμένης προσέγγισης, εφόσον είναι δυνατό.

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής:

  • βοηθάει στην ενημέρωση των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους,
  • εργάζεται με εθνικούς και περιφερειακούς διαμεσολαβητές στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών για την προώθηση καλών διοικητικών πρακτικών σε όλη την ΕΕ.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA):

  • θέτει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης που διεξάγει, μεταξύ άλλωνμέσω της δημοσίευσης εκθέσεων και άλλου υλικού, της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών, δραστηριοτήτων επικοινωνίας και εκδηλώσεων,
  • ενσωματώνει το ζήτημα των αναπηριών σε άλλους θεματικούς τομείς και δραστηριότητες.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρίες:

  • προωθεί τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες μέσα από εκστρατείες ευαισθητοποίησης, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων με αναπηρίες,
  • παρακολουθεί τη συμμόρφωση της νομοθεσίας και των πολιτικών της ΕΕ με την CRPD,
  • παρέχει τεχνικές συμβουλές σε δημόσιες και ιδιωτικές αρχές σχετικά με την εφαρμογή της CRPD.