Συνεργασία

Ο FRA συνεργάζεται στενά με τους εταίρους του σε όλα τα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές του είναι συναφείς με τα τρέχοντα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων και τις μελλοντικές τάσεις. Ο οργανισμός διαβουλεύεται με ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων ώστε να διασφαλίζει ότι τα σχέδιά του καλύπτουν συγκεκριμένα κενά και ανάγκες. Για τη συγκέντρωση γνώσεων και πόρων, ο FRA συντονίζει το ερευνητικό του έργο και ανταλλάσσει εμπειρογνωμοσύνη με πολυάριθμους φορείς.

Ο FRA συνεργάζεται στενά με τα όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ, παρέχοντάς τους ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη και αναλύσεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχει συστήσει δίκτυα και έχει αναπτύξει δεσμούς με εταίρους σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε οι συμβουλές και το ερευνητικό του έργο να μπορούν να φθάσουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων τόσο των εθνικών κυβερνήσεων όσο και της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο FRA διατηρεί ιδιαίτερα στενές σχέσεις συνεργασίας με:


τα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ

 


τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 


το Συμβούλιο της Ευρώπης

 


την κοινωνία των πολιτών και την Πλατφόρμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

 


εθνικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, φορείς ισότητας και συνηγόρους του πολίτη

 


τον ΟΗΕ, τον ΟΑΣΕ και άλλους διεθνείς οργανισμούς