Κράτη μέλη της ΕΕ

Ο FRA συνεργάζεται με όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με σκοπό να συμβάλει στη βελτίωση της προαγωγής και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Σημαία της ΕΕ

Η συνδρομή και η εμπειρογνωμοσύνη που παρέχει ο οργανισμός βοηθούν τα κράτη μέλη να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα στο πλαίσιο της εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας. Τα παραπάνω συμπληρώνουν τη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ.

Με σκοπό να διασφαλίζεται η στενή σχέση συνεργασίας με τον FRA, κάθε κράτος μέλος διορίζει έναν κρατικό υπάλληλο ο οποίος συνεργάζεται απευθείας με τον FRA ως εθνικός αξιωματικός σύνδεσμος.

Οι εθνικοί αξιωματικοί σύνδεσμοι είναι τα βασικά σημεία επαφής για τον οργανισμό στα κράτη μέλη. Οι συνεχείς ανταλλαγές και οι τακτικές συνεδριάσεις συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ισχυρής εταιρικής σχέσης συνεργασίας, η οποία εξασφαλίζει την ανταλλαγή πληροφοριών και τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση των αναγκών σε εθνικό επίπεδο.

Οι εθνικοί αξιωματικοί σύνδεσμοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τη γνώμη τους επί του σχεδίου του ετήσιου προγράμματος εργασιών του FRA. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο οργανισμός μπορεί να κατανοεί καλύτερα την περί των θεμελιωδών δικαιωμάτων ανάλυση και τη συνδρομή που χρειάζονται τα κράτη μέλη για τη χάραξη τεκμηριωμένης πολιτικής. Ο οργανισμός ενημερώνει τακτικά τους εθνικούς αξιωματικούς συνδέσμους σχετικά με πορίσματα ερευνών, επικείμενες εκθέσεις και δραστηριότητες, ενώ οι εθνικοί αξιωματικοί σύνδεσμοι παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα του έργου του οργανισμού. Οι εθνικοί αξιωματικοί σύνδεσμοι βοηθούν επίσης στη γνωστοποίηση του έργου του FRA στα οικεία εθνικά υπουργεία, υπηρεσίες και κρατικούς οργανισμούς.

Από τον Οκτώβριο του 2017, η Βόρεια Μακεδονία συμμετέχει στις εργασίες του FRA ως παρατηρητής. Από τον Ιούλιο του 2018, η Σερβία συμμετέχει στις εργασίες του FRA ως παρατηρητής.

Συνεργασία στο πλαίσιο έργων

Ο FRA διατηρεί τακτικές επαφές με κρατικούς εμπειρογνώμονες σε εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και διοργανώνει συνεδριάσεις με αυτούς στο πλαίσιο συγκεκριμένων έργων. Η εν λόγω συνεργασία παρέχει στον οργανισμό τη δυνατότητα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επαγγελματιών και των υπαλλήλων που είναι υπεύθυνοι για τη διαφύλαξη των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης.

Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του έργου του για τους Ρομά, ο οργανισμός συνεργάζεται στενά με κράτη μέλη της ΕΕ για να αναπτύξει μεθόδους μέτρησης της προόδου σε ολόκληρη την ΕΕ σχετικά με την ένταξη των Ρομά. Σε έναν άλλον τομέα, ο FRA συγκεντρώνει αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με το κατά πόσο γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των ομοφυλοφίλων, γυναικών και ανδρών, των αμφιφυλόφιλων και διεμφυλικών στην ΕΕ με σκοπό να βοηθήσει τις κυβερνήσεις να αναπτύξουν πολιτικές που συνάδουν με τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, βάσει του οποίου απαγορεύονται οι διακρίσεις λόγω γενετήσιου προσανατολισμού.

Επικοινωνία:

nlo@fra.europa.eu