Lidstaten van de EU

FRA werkt met alle lidstaten van de EU samen om te helpen bij het bevorderen en beschermen van de grondrechten op nationaal en lokaal niveau.

EU-vlag

Mede dankzij de bijstand en expertise van het Bureau kunnen de lidstaten de grondrechten ten volle eerbiedigen bij de tenuitvoerlegging van EU-recht. Dit vormt een aanvulling op de samenwerking door het Bureau met de instellingen van de EU.

Om een nauwe werkrelatie met FRA te garanderen stelt iedere lidstaat een administratieve ambtenaar aan die als nationaal verbindingsfunctionaris rechtstreeks met FRA werkt.

Nationale verbindingsfunctionarissen vormen het voornaamste contactpunt voor het Bureau in de lidstaten. Door middel van voortdurende uitwisseling en regelmatige bijeenkomsten wordt een sterk werkpartnerschap gecreëerd, dat garandeert dat informatie wordt gedeeld en dat de nationale behoeften worden erkend en aangepakt.

Nationale verbindingsfunctionarissen hebben de gelegenheid om adviezen in te dienen over de ontwerpen van de jaarlijkse werkprogramma’s van FRA. Dit geeft het Bureau meer inzicht in het soort grondrechtelijke analyse en bijstand dat de lidstaten nodig hebben om weloverwogen beleid te ontwikkelen. Het Bureau informeert de nationale verbindingsfunctionarissen regelmatig over onderzoeksbevindingen, aanstaande verslagen en activiteiten, terwijl de nationale verbindingsfunctionarissen feedback geven over de geschiktheid en relevantie van het werk van het Bureau. Ook helpen de nationale verbindingsfunctionarissen het werk van FRA te communiceren naar de relevante nationale ministeries, departementen en overheidsinstanties.

Sinds oktober 2017 neemt Noord-Macedonië als waarnemer aan de werkzaamheden van FRA deel. Sinds juli 2018 neemt Servië als waarnemer aan de werkzaamheden van FRA deel.

Samenwerking in projecten

FRA onderhoudt regelmatig contact met overheidsdeskundigen bij nationale, regionale en lokale overheden en organiseert vergaderingen met hen in het kader van specifieke projecten. Dankzij deze samenwerking kan het Bureau beter reageren op de behoeften van beroepsbeoefenaars en functionarissen die verantwoordelijk zijn voor de bescherming van de grondrechten op alle overheidsniveaus.

In het kader van het Roma-project werkt het Bureau bijvoorbeeld nauw met de EU-lidstaten samen om methoden te ontwikkelen waarmee de vooruitgang in integratie van Roma in de EU kan worden gemeten. Op een ander gebied verzamelt FRA bewijs van de mate waarin de rechten van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in de EU worden geëerbiedigd om overheden te helpen beleid te ontwikkelen dat overeenstemt met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, dat discriminatie op grond van seksuele gerichtheid verbiedt.

Contact:

nlo@fra.europa.eu