EU-instellingen en andere organen

Het Bureau heeft een zeer dynamische samenwerking ontwikkeld met de EU-instellingen en een aantal andere EU-agentschappen. FRA ontplooit zijn activiteiten onafhankelijk, maar is regelmatig in dialoog met het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie. Het Bureau doet in alle EU-lidstaten uitgebreid onderzoek en verschaft de EU-instellingen op deze manier expertise, analyse en advies op het gebied van grondrechten.

EU-vlag

In het in 2010 vastgestelde programma van Stockholm – Een open en veilig Europa ten dienste en ter bescherming van de burger verzocht de Europese Raad de EU-instellingen om “de expertise van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten ten volle te benutten, en indien nodig met het Bureau, conform zijn opdracht, overleg te plegen bij het ontwikkelen van beleid en wetgeving met implicaties voor de grondrechten”. Deze oproep is in juni 2015 versterkt in de Strategische richtsnoeren inzake vrijheid, veiligheid en recht, waarin de Europese Raad de instellingen en lidstaten van de EU verzocht om gebruik te maken van de expertise van relevante EU-agentschappen zoals Eurojust en het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA).

FRA kan aan instellingen en lidstaten van de EU adviezen en conclusies uitbrengen over specifieke thema’s. Bovendien kan het Europees Parlement, de Europese Raad of de Europese Commissie het Bureau verzoeken advies uit te brengen over wetgevingsvoorstellen van de EU “wat betreft de verenigbaarheid ervan met de grondrechten”. Deze specifieke taak draagt bij aan de algehele doelstelling van het Bureau om de instellingen en lidstaten van de EU te ondersteunen bij het ten volle eerbiedigen van de grondrechten. 

FRA onderhoudt met name nauwe banden met:

  • Europees Parlement
  • Raad van de Europese Unie
  • Europese Commissie
  • Europees Comité van de Regio’s
  • Europees Economisch en Sociaal Comité
  • EU-agentschappen