eu-charter

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene

Articolul 5 - Interzicerea sclaviei și a muncii forțate

Articolul 5 - Interzicerea sclaviei și a muncii forțate

(1) Nimeni nu poate fi ținut în sclavie sau în servitute.

(2) Nimeni nu poate fi constrâns să efectueze o muncă forțată sau obligatorie.

(3) Traficul de ființe umane este interzis.

 • Text:

  1. Dreptul prevăzut la articolul 5 alineatele (1) şi (2) corespunde articolului 4 alineatele (1) şi (2) din CEDO, a căror formulare este similară. Articolul are, prin urmare, acelaşi înţeles şi acelaşi domeniu de aplicare ca şi articolul din CEDO, în temeiul articolului 52 alineatul (3) din cartă. În consecinţă:
  - dreptului prevăzut la alineatul (1) nu i se poate aduce în mod legal nicio restrângere;
  - în alineatul (2), noţiunile de `muncă forţată sau obligatorie` trebuie înţelese având în vedere definiţiile `negative` din articolul 4 alineatul (3) din CEDO:
  `Nu se consideră `muncă forţată sau obligatorie` în sensul prezentului articol :
  a) orice muncă impusă în mod normal unei persoane supuse detenţiei în condiţiile prevăzute de articolul 5 din prezenta convenţie sau în timpul în care se afla în libertate condiţionată;
  b) orice serviciu cu caracter militar sau, în cazul celor care refuză să satisfacă serviciul militar din motive de conştiinţă, în ţările în care acest lucru este recunoscut ca legitim, un alt serviciu în locul serviciului militar obligatoriu;
  c) orice serviciu impus în situaţii de criză sau de calamităţi care ameninţă viaţa sau bunăstarea comunităţii;
  d) orice muncă sau serviciu care face parte din obligaţiile civice normale.`
  2. Alineatul (3) decurge direct din demnitatea persoanei umane şi ia în considerare datele recente din domeniul criminalităţii organizate, cum ar fi organizarea filierelor lucrative ale imigraţiei ilegale sau a celor de exploatare sexuală. Convenţia Europol conţine în anexă definiţia următoare, care vizează traficul în scopul exploatării sexuale: ``traficul cu fiinţe umane` înseamnă supunerea unei persoane puterii reale şi ilegale a unor alte persoane, prin recurgerea la violenţă sau ameninţări sau prin abuz de autoritate sau uneltire pentru exploatarea activităţilor de prostituţie, a formelor de exploatare sexuală şi abuz de persoane minore sau comerţ cu copii abandonaţi`. Capitolul VI din Convenţia privind aplicarea acquis-ului Schengen, care a fost integrat în acquis-ul Uniunii şi la care participă Regatul Unit şi Irlanda conţine, la articolul 27 alineatul (1) următoarea formulare care vizează filierele de imigraţie ilegală: `Părţile contractante se angajează să instituie sancţiuni adecvate împotriva oricărei persoane care ajută sau încearcă să ajute, în scopuri lucrative, un străin să intre sau să rămână pe teritoriul unei părţi contractante încălcând legislaţia părţii contractante respective privind intrarea şi şederea străinilor`. La 19 iulie 2002, Consiliul a adoptat o decizie-cadru privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane (JO L 203, 1.8.2002, p. 1) în al cărei prim articol sunt definite chiar infracţiunile legate de traficul de fiinţe umane în scopul exploatării muncii acestora sau al exploatării sexuale care trebuie să facă obiectul unor pedepse în statele membre, în conformitate cu directiva-cadru menţionată.

  Source:
  Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Explicaţiile redate în continuare au fost redactate iniţial sub autoritatea prezidiului Convenţiei care a elaborat Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Acestea au fost actualizate sub autoritatea prezidiului Convenţiei Europene, având în vedere adaptarea de către respectiva Convenţie a textului cartei (în special la articolele 51 şi 52), precum şi evoluţia dreptului Uniunii. Cu toate că aceste explicaţii nu au valoare juridică în sine, acestea constituie un preţios instrument de interpretare destinat clarificării dispoziţiilor cartei.
 • Lis, Lancet and Chemielewski v. Regional Court in Warsaw and others
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court of Justice - Queen's Bench Division - Administrative Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security, Asylum and migration
  ECLI (European case law identifier):
 • Plaintiffs: Pham Hung Long, Hoang Quang Huy, Nguyen Van Nam, Nguyen Van Tuan, Le Anh Hung, Bui Dinh Chien, Nguyen Van Thang, Le Thi Mai, Le Van Thuyen, Vu Van Cuong, Pham Xuan Kiet, Nguyen Van Hien, Duong Van Tue, Khuc Tien Toan, Le Van Nam, Nguyen Van Huy, Dao Van Hong, Bui Thi Anh, Nguyen Van Ben
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  CZ:US:2016:2.US.3436.14.1
 • Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Front Polisario) v Council of the European Union
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  General Court (Eight Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  External relations
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:T:2015:953
 • P (Otherwise P) v The Chief Superintendent of the Garda National Immigration Bureau, the Director of Public Prosecutions, Ireland and the Attorney General, The Irish Human Rights Commission, Amicus Curiae
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  High Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  External relations
  ECLI (European case law identifier):
 • X., Y. and Z. v Minister voor Immigratie en Asiel
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Court (Fourth Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2013:720

35 results found

 • Charter of Fundamental Rights and Freedoms
  Țara:
  Czechia

  Article 9 (1) No one may be subjected to forced labour or service. (2) The provision of paragraph 1 shall not apply to: (a) labour imposed in accordance with law upon persons serving a prison sentence or upon persons serving other penalties that take the place of the penalty of imprisonment, (b) military service or some other service provided for by law in place of compulsory military service, (c) service required on the basis of law in the event of natural disasters, accidents, or other danger threatening human life, health, or property of significant value, (d) conduct imposed by law for the protection of life, health, or the rights of others.

 • Listina základních práv a svobod
  Țara:
  Czechia

  Článek 9 (1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím nebo službám. (2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na: (a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody, (b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby, (c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty, (d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.

 • Modern Slavery Act 2015
  Țara:
  United Kingdom

  Section 1 Slavery, servitude and forced or compulsory labour
  (1)A person commits an offence if—
  (a)the person holds another person in slavery or servitude and the circumstances are such that the person knows or ought to know that the other person is held in slavery or servitude, or
  (b)the person requires another person to perform forced or compulsory labour and the circumstances are such that the person knows or ought to know that the other person is being required to perform forced or compulsory labour.
  (2)In subsection (1) the references to holding a person in slavery or servitude or requiring a person to perform forced or compulsory labour are to be construed in accordance with Article 4 of the Human Rights Convention.
  (3)In determining whether a person is being held in slavery or servitude or required to perform forced or compulsory labour, regard may be had to all the circumstances.
  (4)For example, regard may be had—
  (a)to any of the person’s personal circumstances (such as the person being a child, the person’s family relationships, and any mental or physical illness) which may make the person more vulnerable than other persons;
  (b)to any work or services provided by the person, including work or services provided in circumstances which constitute exploitation within section 3(3) to (6).
  (5)The consent of a person (whether an adult or a child) to any of the acts alleged to constitute holding the person in slavery or servitude, or requiring the person to perform forced or compulsory labour, does not preclude a determination that the person is being held in slavery or servitude, or required to perform forced or compulsory labour.

 • The Protection of Freedoms Act 2012
  Țara:
  United Kingdom

  Part 7 Trafficking people for exploitation 

 • Constitutión Española
  Țara:
  Spain

  Artículo 25 (...) 2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. (...)

 • Constitution of the Kingdom of Spain
  Țara:
  Spain

  Section 25(...) 2. Punishments entailing imprisonment and security measures shall be aimed at reeducation and social rehabilitation and may not involve forced labour. (...)

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  Țara:
  Slovenia

  Article 49 Freedom of work shall be guaranteed. Everyone shall choose his employment freely. Everyone shall have access under equal conditions to any position of employment. Forced labour shall be prohibited.

 • Ustava Republike Slovenije
  Țara:
  Slovenia

  49. člen Zagotovljena je svoboda dela. Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod enakimi pogoji dostopno vsako delovno mesto. Prisilno delo je prepovedano.

 • Constitution of the Slovak Republic
  Țara:
  Slovakia

  Article 18 (1) No one may be subjected to forced labor, or services. (2) The provision of paragraph 1 does not apply to a) work assigned according to law to persons serving a prison sentence or persons serving other sentence substituting a prison sentence, b) military service or other service laid down by law in lieu of compulsory military service, c) services required on the basis of the law in the event of natural disasters, accidents, or other dangers posing a threat to life, health, or property of great value, d) activities prescribed by law to protect life, health, or the rights of others, e) small community services on the basis of the law.

 • Ústava Slovenskej republiky
  Țara:
  Slovakia

  Čl. 18(1) Nikoho nemožno poslať na nútené práce alebo nútené služby. (2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na a) práce ukladané podľa zákona osobám vo výkone trestu odňatia slobody alebo osobám vykonávajúcim iný trest nahrádzajúci trest odňatia slobody, b) vojenskú službu alebo inú službu ustanovenú zákonom namiesto povinnej vojenskej služby, c) službu vyžadovanú na základe zákona v prípade živelných pohrôm, nehôd alebo iného nebezpečenstva, ktoré ohrozuje životy, zdravie alebo značné majetkové hodnoty, d) konanie uložené zákonom na ochranu života, zdravia alebo práv iných, e) menšie obecné služby na základe zákona.

 • Constituția României
  Țara:
  Romania

  Articolul 42(1) Munca fortata este interzisa. (2) Nu constituie munca fortata: a) activitatile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum si cele desfasurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de constiinta; b) munca unei persoane condamnate, prestata în conditii normale, în perioada de detentie sau de libertate conditionata; c) prestatiile impuse în situatia creata de calamitati ori de alt pericol, precum si cele care fac parte din obligatiile civile normale stabilite de lege.

 • Constitution of Romania
  Țara:
  Romania

  Article 42(1) Forced labour is prohibited. (2) Forced labour does not include: a) activities of doing the military service, as well as activities performed in lieu thereof, according to the law, due to religious or conscience-related reasons; b) the work of a sentenced person, carried out under normal conditions, during detention or conditional release; c) any services required to deal with a calamity or any other danger, as well as those which are part of normal civil obligations as established by law.

 • Constituição da República Portuguesa
  Țara:
  Portugal

  Artigo 25.º (Direito à integridade pessoal) 2. Ninguém pode ser submetido a tortura, nem a tratos ou penas cruéis, degradantes ou desumanos. Artigo 59.º (Direitos dos trabalhadores) 1. Todos os trabalhadores, sem distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, têm direito: a) À retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho igual salário igual, de forma a garantir uma existência condigna; b) A organização do trabalho em condições socialmente dignificantes, de forma a facultar a realização pessoal e a permitir a conciliação da actividade profissional com a vida familiar; c) A prestação do trabalho em condições de higiene, segurança e saúde; d) Ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  Țara:
  Portugal

  Article 25 (Right to personal integrity) (2) No one shall be subjected to torture or to cruel, degrading or inhuman treatment or punishment. Article 59 (Workers’ rights) (1) Regardless of age, sex, race, citizenship, place of origin, religion and political and ideological convictions, every worker has the right: (a) To the remuneration of his work in accordance with its volume, nature and quality, with respect for the principle of equal pay for equal work and in such a way as to guarantee a proper living; (b) That work be organised under conditions of social dignity and in such a way as to provide personal fulfilment and to make it possible to reconcile work and family life; (c) To work in conditions that are hygienic, safe and healthy; (d) To rest and leisure time, a maximum limit on the working day, a weekly rest period and periodic paid holidays.

 • Constitution of the Republic of Poland
  Țara:
  Poland

  Article 65(...) 2. An obligation to work may be imposed only by statute. (...)

 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
  Țara:
  Poland

  Art. 65.(...) 2. Obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę. (...)

 • Constitution of Malta
  Țara:
  Malta

  Article 35(1) No person shall be required to perform forced labour.(2) For the purposes of this section, the expression "forced labour" does not include(a) any labour required in consequence of the sentence or order of a court;(b) labour required of any person while he is lawfully detained by sentence or order of a court that, though not required in consequence of such sentence or order, is reasonably necessary in the interests of hygiene or for the maintenance of the place at which he is detained or, if he is detained for the purpose of his care, treatment, education or welfare, is reasonably required for that purpose;(c) any labour required of a member of a disciplined force in pursuance of his duties as such or, in the case of a person who has conscientious objections to service as a member of a naval, military or air force, any labour that that person is required by law to perform in place of such service;(d) any labour required during a period of public emergency or in the event of any other emergency or calamity that threatens the life or well-being of the community. 

 • Constitution of Malta
  Țara:
  Malta

  35. (1) Ħadd ma għandu jkun meħtieġ jagħmel xogħol furzat. (2) Għall-finijiet ta’ dan l-artikolu, il-frażi "xogħol furzat" ma tinkludix - (a) xi xogħol meħtieġ b’konsegwenza tas-sentenza jew ordni ta’ qorti; (b) xogħol meħtieġ mingħand xi ħadd waqt li jkun legalment detenut b’sentenza jew ordni ta’ qorti li, għalkemm ma jkunx meħtieġ b’konsegwenza ta’ dik is- sentenza jew ordni, ikun meħtieġ raġonevolment flinteressi tal-iġjene jew għat-tiżmim tal-post li fih ikun detenut jew, jekk ikun detenut għall-iskop tal-kura, trattament, edukazzjoni jew ġid tiegħu, ikun raġonevolment meħtieġ għal dak l-iskop; (ċ) xi xogħol meħtieġ mingħand membru ta’ korp dixxiplinat minħabba d-dmirijiet tiegħu bħala tali jew, fil-każ ta’ persuna li jkollha oġġezzjonijiet ta’ kuxjenza għal servizz bħala membru ta’ forza navali, militari jew tal-ajru, xi xogħol li dik il-persuna hija meħtieġa b’liġi li taqdi minflok dak is-servizz; (d) xi xogħol meħtieġ matul perijodu ta’ emerġenza pubblika jew fil-każ ta’ xi emerġenza oħra jew kalamità li thedded il-ħajja jew il-ġid tal-komunità.

 • Constitution of the Republic of Lithuania
  Țara:
  Lithuania

  Article 48. (...) Forced labour shall be prohibited. Military service or alternative service performed instead of military service, as well as work performed by citizens in time of war, natural disaster, epidemics, or other extreme cases, shall not be considered forced labour. In cases where persons convicted by a court perform work regulated by law, such work shall not be considered forced labour, either.

 • Lietuvos Respublikos Konstitucija
  Țara:
  Lithuania

  48 straipsnis. (...) Priverčiamasis darbas draudžiamas. Priverčiamuoju darbu nelaikoma tarnyba kariuomenėje ar ją pakeičianti alternatyvioji tarnyba, taip pat piliečių darbas karo, stichinės nelaimės, epidemijos ar kitais ypatingais atvejais. Priverčiamuoju darbu nelaikomas ir įstatymo reguliuojamas teismo nuteistųjų darbas.

2 results found

 • Directive 2011/36/EU of the European Parliament and of the Council of 5 April 2011 on preventing and combating trafficking in human beings and protecting its victims, and replacing Council Framework Decision 2002/629/JHA

  Article 1

  Subject matter

  This Directive establishes minimum rules concerning the definition of criminal offences and sanctions in the area of trafficking in human beings. It also introduces common provisions, taking into account the gender perspective, to strengthen the prevention of this crime and the protection of the victims thereof.

  ...

 • Council Decision of 6 April 2009 establishing the European Police Office (Europol)

  ANNEX

  ‘trafficking in human beings’ means the recruitment, transportation, transfer, harbouring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, as a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, the production, sale or distribution of child-pornography material, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs;

3 results found

 • European Convention on Human Rights - Article 4

  Article 4 – Prohibition of slavery and forced labour

  1 No one shall be held in slavery or servitude.

  2 No one shall be required to perform forced or compulsory labour.

  3 For the purpose of this article the term "forced or compulsory labour" shall not include:

  a any work required to be done in the ordinary course of detention imposed according to the provisions of Article 5 of this Convention or during conditional release from such detention;

  b any service of a military character or, in case of conscientious objectors in countries where they are recognised, service exacted instead of compulsory military service;

  c any service exacted in case of an emergency or calamity threatening the life or wellbeing of the community;

  d any work or service which forms part of normal civic obligations.

 • International Covenant on Civil and Political Rights

  Article 8

  1. No one shall be held in slavery; slavery and the slave-trade in all their forms shall be prohibited.

  2. No one shall be held in servitude.

  3.

  (a) No one shall be required to perform forced or compulsory labour;

  (b) Paragraph 3 (a) shall not be held to preclude, in countries where imprisonment with hard labour may be imposed as a punishment for a crime, the performance of hard labour in pursuance of a sentence to such punishment by a competent court;

  (c) For the purpose of this paragraph the term "forced or compulsory labour" shall not include:

  (i) Any work or service, not referred to in subparagraph (b), normally required of a person who is under detention in consequence of a lawful order of a court, or of a person during conditional release from such detention;

  (ii) Any service of a military character and, in countries where conscientious objection is recognized, any national service required by law of conscientious objectors;

  (iii) Any service exacted in cases of emergency or calamity threatening the life or well-being of the community;

  (iv) Any work or service which forms part of normal civil obligations.

 • Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration

  Resolution adopted by the General Assembly on 19 December 2018