Tillgång till handlingar

Information och dokument som rör byråns verksamhet finns här:

Register över handlingar

Alla EU-medborgare och alla fysiska eller juridiska personer som är bosatta eller har sitt säte i EU har rätt att få tillgång till de handlingar som finns hos byrån, med förbehåll för de villkor som anges i förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (nedan kallad “förordningen”) och utan att det påverkar de åtgärder som fastställs i det beslut som antogs den 14 december 2012 av styrelsen för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter.

För att lämna in en ansökan om tillgång till en handling som innehas av byrån inom ramen för dess funktioner, fyll i formuläret nedan (online eller som pdf-fil). Din ansökan måste vara skriven på ett av EU:s officiella språk och kan skickas till byrån med post, fax eller på elektronisk väg. Ansökan ska vara tillräckligt tydlig och ska särskilt innehålla tillräckliga uppgifter så att byrån kan identifiera den begärda handlingen eller de begärda handlingarna. Du kan också ange vilket språk du vill få handlingen på och ett alternativt språk om ditt första val inte är tillgängligt. Observera att handlingar endast kan tillhandahållas på befintliga språk och i befintliga format. Byrån har ingen skyldighet att skapa en ny handling, översätta en handling eller samla in information för att besvara din ansökan.

Så snart byrån tar emot din ansökan kommer ett mottagningsbevis att sändas till dig tillsammans med ett unikt registreringsnummer som din ansökan har tilldelats. Byrån kommer att handlägga din ansökan inom högst femton arbetsdagar, om inte denna period förlängs på de villkor som fastställs i förordningen.

Byrån får neka tillgång till en handling, bland annat om utlämnandet skulle undergräva skyddet för det allmänna samhällsintresset, den personliga integriteten och den enskildes integritet, affärsintressen, rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning, eller om ett utlämnande av handlingen allvarligt skulle undergräva byråns beslutsprocess.

Om din ansökan avslås, eller om du inte får något svar inom den angivna tidsfristen, kan du lämna in en bekräftande ansökan till byrån inom femton arbetsdagar med hjälp av samma formulär, där du anger att det är en bekräftande ansökan och anger det registreringsnummer som har skickats till dig med bekräftelsen av din första ansökan.

Dataskydd

Behandling av personuppgifter i ansökningsformuläret omfattas av de säkerhetsföreskrifter som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Se sidan om dataskydd för mer information. Du kan också gå till tillhörande meddelande om behandling av personuppgifter för registrerade som begär tillgång till handlingar.

Formulär

Formulär på nätet

Pdf-formulär för utskrift som skickas med fax, per brev eller via e-post

Kontaktuppgifter

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85