ONZ, OBWE i inne organizacje międzynarodowe

Agencja współpracuje z Organizacją Narodów Zjednoczonych (ONZ), Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), Radą Europy i innymi organizacjami międzynarodowymi. Współpraca ta wpisuje się w ramy rozporządzenia ustanawiającego FRA i obejmuje konsultacje z ekspertami, konferencje i seminaria, a także wymianę danych i informacji. Prowadzi ona do synergii i optymalizacji zasobów, a tym samym zapobiega powielaniu prac. Przyczynia się również do zapewnienia komplementarności prac różnych organizacji, dzięki czemu zalecenia i porady są bardziej spójne.

Na tej stronie zawarto informacje na temat współpracy Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej z:

Organizacją Narodów Zjednoczonych

Agencja współpracuje z wieloma różnymi organami ONZ. Opracowuje między innymi szczegółowe wyniki badań prowadzonych przez państwa członkowskie UE i przekazuje je organom ONZ ds. praw człowieka oraz poddaje specjalnym procedurom. Wspiera również proces powszechnego okresowego przeglądu praw człowieka ONZ.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej odbywa regularne posiedzenia z udziałem Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR), Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (UNODC), a także Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM) oraz Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO).

Ukierunkowanie prac FRA na cele zrównoważonego rozwoju

Cele zrównoważonego rozwoju wyznaczają światowe cele rozwoju na lata 2015–2030. Zastępują one milenijne cele rozwoju, które obejmowały lata 2000–2015. Siedemnaście celów zrównoważonego rozwoju, podlegających koordynacji ONZ, wyznacza w znacznej mierze ramy światowego rozwoju i współpracy wielostronnej. Poniższa tabela zawiera przegląd celów zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do najważniejszych artykułów Karty praw podstawowych UE. Zawiera ona również przykłady projektów FRA powiązanych z celami zrównoważonego rozwoju.

Narzędzia łączące cele zrównoważonego rozwoju z instrumentami w zakresie praw człowieka:

Państwa i społeczeństwo obywatelskie, ale również podmioty takie jak korporacje przyczyniają się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Starania podejmowane w początkowej fazie okresu 2015–2030 koncentrują się na wypełnieniu 230 wskaźników danymi, uporządkowanymi w ramach 169 celów i 17 celów zrównoważonego rozwoju. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej wnosi w to wkład, współpracując z Eurostatem w celu uzupełnienia wskaźników na szczeblu UE oraz przyczyniając się do prowadzenia konsultacji metodologicznych na szczeblu ONZ.

W ramach obchodów 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ ogłosiła w dniu 10 grudnia 2018 r. roczną kampanię „W obronie praw człowieka”.

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

FRA ściśle współpracuje z Organizacją Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), zwłaszcza z jej Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR). Współpraca ta obejmuje wspólne działania w państwach członkowskich UE.

Do jej przykładów należą między innymi:

Zwalczanie przestępstw z nienawiści

FRA i ODIHR współpracują ze sobą, aby pomóc państwom w rejestrowaniu i gromadzeniu danych dotyczących przestępstw z nienawiści. Wspólnie organizują krajowe warsztaty zapewniające wsparcie techniczne dla krajowych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Inicjatywa ta powstała w następstwie opublikowania przez ODIHR w 2014 r. Praktycznego przewodnika na temat gromadzenia i monitorowania danych o przestępstwach z nienawiści. ODIHR bierze również udział w pracach podgrupy ds. metodologii rejestrowania danych dotyczących przestępstw z nienawiści, którą kieruje Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej.

Ujawnianie zakresu przemocy wobec kobiet

Badanie FRA na temat przemocy wobec kobiet stało się źródłem rzetelnych i porównywalnych danych na temat zakresu, charakteru i skutków przemocy wobec kobiet w państwach członkowskich UE. Sekcja ds. płci w Sekretariacie OBWE zainicjowała podobne badanie na temat dobrostanu i bezpieczeństwa kobiet w oparciu o badanie przeprowadzone przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Obejmuje ono wiele państw spoza UE w Europie Południowo-Wschodniej, Europie Wschodniej i na Południowym Kaukazie. Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej udzielała konsultacji technicznych podczas badania prowadzonego przez OBWE – jego pierwsze wyniki spodziewane są w 2019 r.

Wspieranie udziału osób niepełnosprawnych w życiu politycznym

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej należy do grupy ekspertów ODIHR ds. uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu politycznym i publicznym. Grupa ta świadczy usługi doradcze na rzecz ODIHR w zakresie kwestii dotyczących niepełnosprawności i związanych z nią zmian zachodzących w różnych państwach uczestniczących w OBWE. Pierwsze spotkanie grupy odbyło się w Skopje w dniu 22 czerwca 2017 r.

FRA ściśle współpracuje również z Wysokim Komisarzem OBWE ds. Mniejszości Narodowych (HCNM).

Inne organizacje międzynarodowe

Agencja współpracuje ponadto z innymi organizacjami międzynarodowymi, takimi jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Międzynarodowy Ośrodek Rozwoju Polityki Migracyjnej (ICMPD) oraz z innymi podmiotami o charakterze międzynarodowym, w szczególności z Funduszami EOG i norweskimi.

Fundusze EOG i norweskie Agencja współpracuje z Funduszami EOG i norweskimi jako partner strategiczny w zakresie ochrony, promowania i realizacji praw podstawowych. Współpraca ta ma na celu udzielanie wsparcia w zakresie opracowywania i wdrażania programów i projektów finansowanych przez Fundusze EOG i norweskie w wybranych państwach członkowskich UE. Służy również poszerzaniu wiedzy na temat praw podstawowych, zwalczania wykluczenia społecznego i dyskryminacji oraz wspierania powiązanych inicjatyw społeczeństwa obywatelskiego.

Agencja jest jedną z trzech międzynarodowych organizacji partnerskich, które wspierają Fundusze EOG i norweskie na poziomie strategicznym, aby zapewnić zgodność programów i projektów z europejskimi i międzynarodowymi standardami.

FRA współpracuje z Funduszami na trzech płaszczyznach:

  1. W ramach międzynarodowej organizacji partnerskiej Agencja doradza i uczestniczy w kilku programach realizowanych przez Fundusze, a mianowicie w Czechach w programie „Prawa człowieka, włączenie społeczne Romów oraz przemoc domowa i przemoc uwarunkowana płcią”, a także w Grecji w programie „Włączenie społeczne i upodmiotowienie Romów”.
  2. Jest partnerem projektów międzynarodowych na poziomie projektu, między innymi w Bułgarii, Czechach i Grecji.
  3. Współpraca i komunikacja strategiczna w zakresie wydarzeń związanych z prawami podstawowymi UE, takich jak wspólna konferencja z udziałem prezydencji Rady UE oraz Funduszy EOG i norweskich, w przypadku gdy prezydencję UE sprawuje jedno z państw-beneficjentów Funduszy. Fundusze te są również partnerem strategicznym forum ds. praw podstawowych agencji, udzielając wsparcia finansowego na rzecz uczestnictwa delegatów oraz biorąc udział w pracach rady doradczej forum. 

Fundusze EOG i norweskie są wkładem Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ograniczanie różnic gospodarczych i społecznych w Europie oraz we wzmacnianie stosunków dwustronnych z piętnastoma państwami będącymi beneficjentami.

Szczegółowe informacje na temat Funduszy EOG i norweskich można znaleźć w poniższym filmie: 

Portal danych Funduszy EOG i norweskich.