19
August
2022
CS, DE, ES, FR, HU, IT, NL, PL, RO versions now available
16 November 2022

Hartas gadījumu izpēte – Pasniedzēja rokasgrāmata

Eiropas Savienības Pamattiesību harta (CFREU) ir ES tiesību aktu kopums. Tas vienmēr ir saistošs Savienības iestādēm un dalībvalstīm, tām rīkojoties Savienības tiesību piemērošanas jomā. Taču nebūt nav viegli novērtēt, vai konkrēts gadījums ietilpst Savienības tiesību piemērošanas jomā. Tāpēc ir jānodrošina apmācības un mācību materiāli praktizējošiem juristiem, lai viņi varētu izprast Hartas piemērošanas jomu, kā noteikts tās 51. pantā. Šīs pasniedzēja rokasgrāmatas mērķis ir sniegt norādījumus gan par šādu apmācību organizēšanu, gan īstenošanu, pamatojoties uz vairākiem gadījumu pētījumiem, kuru skaits nākotnē tiks paplašināts.
Pārskats

Mērķauditorija, kurai nepieciešama apmācība par Hartu un tās piemērošanas jomu, ir plašāka par tiesu iestādēm un praktizējošiem juristiem. Kā norādīja Eiropas Savienības Padome: “Lai varētu novērst pamattiesību pārkāpumus, ir atbilstīgi jāapmāca visi Hartas īstenošanas ķēdē iesaistītie rīcībspēki, tostarp valstu cilvēktiesību iestādes, līdztiesības iestādes un pilsoniskās sabiedrības organizācijas. […] Padome uzsver, cik svarīgas ir universitātes un juristu mācību iestādes, lai, izmantojot akadēmiskās pētniecības un mācību aktivitātes, veicinātu zināšanas par Hartu – arī sadarbībā ar Savienības iestādēm, valstu iestādēm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām.”

Padome arī aicināja “dalībvalstis izpētīt papildu iespējas, kā, izmantojot īpašus mācību materiālus, tostarp e-mācību rīkus, varētu uzlabot tiesu iestāžu un citu tieslietu speciālistu kvalifikāciju saistībā ar Hartu”, ierosinot dalībvalstīm mudināt dažādas praktizējošu juristu kopienas no jauna akcentēt Hartas piemērošanu valstu līmenī, arī izmantojot apmācības resursus un ES Pamattiesību aģentūras izstrādātos mācību materiālus.

FRA ir neatkarīga ES pamattiesību ekspertu struktūra, kas sniedz palīdzību un konsultācijas pamattiesību jomā ES un tās dalībvalstīm. FRA konstatējumi liecina, ka Hartas potenciāls valstu līmenī vēl nav pilnībā izmantots. Ņemot vērā iepriekš minēto, FRA sāka izstrādāt mācību materiālus, tostarp e-mācību kursus, kurus pasniedzēji var izmantot, nodrošinot apmācību par Hartu attiecīgajām praktizējošo juristu grupām. Šīs pasniedzēja rokasgrāmatas mērķis ir sniegt norādījumus gan par šādu apmācību organizēšanu, gan īstenošanu, pamatojoties uz vairākiem gadījumu pētījumiem, kuru skaits nākotnē tiks paplašināts. Komentārus un ierosinājumus var nosūtīt uz adresi charter@fra.europa.eu. Rokasgrāmatu vislabāk var izmantot kopā ar citiem FRA Hartas resursiem un materiāliem, piemēram, datubāzi Hartapēdiju (https:// fra.europa.eu/en/eu-charter) un rokasgrāmatu “Eiropas Savienības Pamattiesību hartas piemērošana tiesību aktos un politikas veidošanas procesā valstu līmenī”.