19
August
2022

Studia przypadków dotyczących Karty – Podręcznik instruktora

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej („Karta”) jest unijnym katalogiem praw człowieka. Jest ona zawsze wiążąca dla instytucji UE i państw członkowskich, gdy działają one w ramach prawa UE. Nie jest jednak łatwo ocenić, czy konkretny przypadek wchodzi w zakres prawa Unii. Dlatego też konieczne jest zapewnienie szkoleń i materiałów szkoleniowych dla prawników praktyków, aby mogli oni zrozumieć zakres stosowania Karty określony w jej art. 51. Niniejszy podręcznik instruktora ma na celu dostarczenie wskazówek dotyczących zarówno organizacji, jak i realizacji takich szkoleń na podstawie studiów przypadków. Szkolenia te będą w przyszłości rozszerzane.
Informacje ogólne

Grupa docelowa, która potrzebuje szkoleń na temat Karty i zakresu jej stosowania, wykracza poza wymiar sprawiedliwości i praktykujących prawników. Jak zauważyła Rada Unii Europejskiej: „Zapobieganie pogwałceniom praw podstawowych wymaga odpowiedniego szkolenia wszystkich podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie Karty, w tym krajowych instytucji praw człowieka, organów ds. równości i organizacji społeczeństwa obywatelskiego. […] Rada podkreśla znaczenie uniwersytetów i placówek kształcących prawników w propagowaniu wiedzy na temat Karty, przez prace badawcze i działalność szkoleniową, także we współpracy z instytucjami Unii, organami krajowymi i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego”.

Rada wezwała również „państwa członkowskie do zbadania dalszych metod poprawy biegłości pracowników sądownictwa i innych pracowników wymiaru sprawiedliwości w zakresie Karty, z wykorzystaniem przeznaczonych do tego materiałów szkoleniowych, w tym narzędzi e-uczenia się”, sugerując, by państwa członkowskie zachęcały różne środowiska przedstawicieli zawodów prawniczych do ponownego położenia nacisku na stosowanie Karty na szczeblu krajowym, również poprzez wykorzystanie zasobów i materiałów szkoleniowych opracowanych przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA).

FRA jest niezależnym organem udzielającym pomocy w zakresie praw podstawowych i zapewniającym UE i jej państwom członkowskim wiedzę fachową w tej dziedzinie. Z ustaleń FRA wynika, że potencjał Karty na szczeblu krajowym nie jest jeszcze w pełni wykorzystany. W tym kontekście FRA rozpoczęła opracowywanie materiałów szkoleniowych, w tym kursów e-uczenia się, które mogą być wykorzystywane przez instruktorów podczas prowadzenia szkoleń z zakresu Karty dla odpowiednich grup prawników praktyków. Niniejszy podręcznik instruktora ma na celu dostarczenie wskazówek dotyczących zarówno organizacji, jak i realizacji takich szkoleń na podstawie studiów przypadków. Szkolenia te będą w przyszłości rozszerzane. Uwagi i sugestie można przesyłać na adres charter@fra.europa. eu. Z podręcznika najlepiej korzystać w połączeniu z innymi zasobami FRA i jej materiałami dotyczącymi Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, takimi jak baza danych Charterpedia (https://fra.europa.eu/en/eucharter) oraz podręcznik „Zastosowanie Karty praw podstawowych Unii Europejskiej w stanowieniu prawa i kształtowaniu polityki na szczeblu krajowym”.