21
March
2018

Manual de drept european privind nediscriminarea - Ediția 2018

Dreptul european privind nediscriminarea, așa cum a fost constituit prin directivele UE privind
nediscriminarea și prin articolul 14 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și
a libertăților fundamentale și prin Protocolul nr. 12 la convenție, interzice discriminarea într-o serie
de contexte și pentru o gamă largă de criterii. Prezentul manual analizează dreptul european privind
nediscriminarea rezultat din aceste două surse cu titlu de sisteme complementare, făcând referire
la oricare dintre acestea în măsura în care se suprapun și semnalând diferențele, acolo unde există.

Acesta conține, de asemenea, trimiteri la alte instrumente ale Consiliului Europei, în special Carta socială europeană, precum și la instrumente relevante ale Organizației Națiunilor Unite. Având în vedere volumul impresionant de jurisprudență al Curții Europene a Drepturilor Omului și al Curții de Justiție a Uniunii Europene în domeniul nediscriminării, ni s-a părut util să prezentăm în mod accesibil un manual destinat practicienilor în drept – cum ar fi judecătorii, procurorii și avocații, precum și agenții responsabili cu aplicarea legii – din UE și din statele membre ale Consiliului Europei și din afara acestora.

Cuprins

  1. Introducere în legislația europeană în materie de nediscriminare: context, evoluție și principii-cheie
  2. Categorii de discriminare
  3. Justificarea pentru un tratament mai puțin favorabil în temeiul dreptului european privind nediscriminarea
  4. Domenii de protecție selectate
  5. Criterii protejate
  6. Aspecte procedurale în dreptul privind nediscriminarea