21
March
2018
New language versions: Lithuanian, Portuguese and Slovak
28 October 2021

Handbok i europeisk icke-diskrimineringsrätt – 2018

Den europeiska icke-diskrimineringslagstiftningen, som i huvudsak består av EU:s ickediskrimineringsdirektiv och artikel 14 i och protokoll nr 12 till Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, förbjuder diskriminering på en rad olika grunder och i olika sammanhang. Den här handboken innehåller en genomgång av den europeiska icke-diskrimineringslagstiftning som härrör från dessa två källor. De ses som två kompletterande system som delvis överlappar varandra. I de fall de skiljer sig åt påpekas detta.
Översikt

Boken innehåller även hänvisningar till Europarådets andra instrument, särskilt den europeiska sociala stadgan, samt till relevanta FN-instrument. Med tanke på den omfattande rättspraxis som finns på likabehandlingsområdet vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna och Europeiska unionens domstol kan en lättillgänglig handbok vara användbar för rättstillämpare – exempelvis domare, åklagare och advokater samt poliser – inte bara i EU:s och Europarådets medlemsstater utan även i andra länder.