Help us make the FRA website better for you!

Take part in a one-to-one session and help us improve the FRA website. It will take about 30 minutes of your time.

YES, I AM INTERESTED NO, I AM NOT INTERESTED

eu-charter

Charta základných práv Európskej únie

Článok 53 - Úroveň ochrany

Článok 53 - Úroveň ochrany

Žiadne ustanovenie tejto charty sa nesmie vykladať tak, že obmedzuje alebo poškodzuje ľudské práva a základné slobody uznané v rámci príslušného rozsahu ich pôsobnosti, právom Únie, medzinárodným právom a medzinárodnými zmluvami, ktorých zmluvnou stranou je Únia alebo všetky členské štáty, a najmä Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako aj ústavami členských štátov..

 • Text:

  Cieľom tohto ustanovenia je zachovať úroveň ochrany, ktorá sa v súčasnosti zaručuje v rámci príslušného rozsahu pôsobnosti právom Únie, právom členských štátov a medzinárodným právom. Z dôvodu jeho významu je uvedený EDĽP.

  Source:
  Úradný vestník Európskej únie C 303/17 - 14.12.2007
  Preamble - Explanations relating to the Charter of Fundamental Rights:
  Ďalej uvedené vysvetlivky boli pôvodne pripravené pod vedením predsedníctva konventu, ktorý vypracoval návrh Charty základných práv Európskej únie. Boli aktualizované pod vedením predsedníctva Európskeho konventu so zreteľom na úpravy, ktoré urobil tento konvent k textu charty (najmä k článkom 51 a 52), a vývoj práva Únie. Hoci tieto vysvetlivky nie sú ako také právne záväzné, predstavujú cenný nástroj výkladu, ktorý je určený na objasnenie ustanovení charty.
 • Re. the application for the extradition of ΧΧΧ Laverty, ΧΧΧ Georgiou, ΧΧΧ Mardell, ΧΧΧ Georgiou, ΧΧΧ Gillie dated 28.3.22 (Interim decision)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  District Court of Paphos
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CY:EDPAF:2022:B19
 • Two subsidiaries of a pharmaceutical company v. Federal Administrative Court
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Constitutional Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Public Health
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerfG:2021:rs20210427.2bvr020614
 • Beneficiary of funding by the European Structural and Investment Funds – Regional Operational Programme for the South Aegean (2000-2006) vs. Greek State (Ministry of Finance)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Court of Auditors
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
 • Republic of Cyprus v. Avgousti et al
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court of Cyprus
  Type:
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CY:AD:2020:C122
 • Attorney General v xxx Proios
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Supreme Court
  Type:
  Decision
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CY:AD:2020:A8
 • Anonymous plaintiff v. Federal Court of Justice (Bundesgerichtshof)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Constitutional Court
  Type:
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerfG:2019:rs20191106.1bvr001613
 • Anonymous plaintiff v. Higher Regional Court Celle (Oberlandesgericht Celle)
  Decision date:
  Deciding body type:
  National Court/Tribunal
  Deciding body:
  Federal Constitutional Court
  Type:
  Policy area:
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:DE:BVerfG:2019:rs20191106.1bvr027617
 • Dumitru-Tudor Dorobantu v Generalstaatsanwaltschaft Hamburg
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Grand Chamber
  Type:
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2019:857
 • ML
  Decision date:
  Deciding body type:
  Court of Justice of the European Union
  Deciding body:
  Advocate General
  Type:
  Opinion
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:EU:C:2018:547
 • G.I.E.M. S.R.L. and others v. Italy
  Decision date:
  Deciding body type:
  European Court of Human Rights
  Deciding body:
  Court (Grand Chamber)
  Type:
  Decision
  Policy area:
  Justice, freedom and security
  ECLI (European case law identifier):
  ECLI:CE:ECHR:2018:0628JUD000182806

19 results found

 • Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden
  Štát:
  Netherlands

  Artikel 94 Binnen het Koninkrijk geldende wettelijke voorschriften vinden geen toepassing, indien deze toepassing niet verenigbaar is met een ieder verbindende bepalingen van verdragen en van besluiten van volkenrechtelijke organisaties.

 • Human Rights Act 1998
  Štát:
  United Kingdom

  Section 3 Interpretation of legislation.
  (1) So far as it is possible to do so, primary legislation and subordinate legislation must be read and given effect in a way which is compatible with the Convention rights.
  (2) This section—
  (a) applies to primary legislation and subordinate legislation whenever enacted;
  (b) does not affect the validity, continuing operation or enforcement of any incompatible primary legislation; and
  (c) does not affect the validity, continuing operation or enforcement of any incompatible subordinate legislation if (disregarding any possibility of revocation) primary legislation prevents removal of the incompatibility.

 • Instrument of Government
  Štát:
  Sweden

  Chapter 2, Art. 19. No act of law or other provision may be adopted which contravenes Sweden’s undertakings under the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Chapter 10, Art. 6. Within the framework of European Union cooperation, the Riksdag may transfer decisionmaking authority which does not affect the basic principles by which Sweden is governed. Such transfer presupposes that protection for rights and freedoms in the field of cooperation to which the transfer relates corresponds to that afforded under this Instrument of Government and the European
  Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Chapter 11, Art. 14. If a court finds that a provision conflicts with a rule of fundamental law or other superior statute, the provision shall not be applied. The same applies if a procedure laid down in law has been disregarded in any important respect when the provision was made. In the case of review of an act of law under paragraph one, particular attention shall be paid to the fact that the Riksdag is the foremost representative of the people and that fundamental law takes precedence over other law.

 • Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
  Štát:
  Sweden

  Kaptiel 2, artikel 19. Lag eller annan föreskrift får inte meddelas i strid med Sveriges åtaganden på grund av den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Kapitel 10, artikel 6. Inom ramen för samarbetet i Europeiska unionen kan riksdagen överlåta beslutanderätt som inte rör principerna för statsskicket. Sådan överlåtelse förutsätter att fri- och rättighetsskyddet inom det samarbetsområde till vilket överlåtelsen sker motsvarar det som ges i denna regeringsform och i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Kapitel 11, artikel 14. Finner en domstol att en föreskrift står i strid med en bestämmelse i grundlag eller annan överordnad författning får föreskriften inte tillämpas. Detsamma gäller om stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst.
  Vid prövning enligt första stycket av en lag ska det särskilt beaktas att riksdagen är folkets främsta företrädare och att grundlag går före lag.

 • Constitution of the Republic of Slovenia
  Štát:
  Slovenia

  Article 15 (Exercise and Limitation of Rights) Human rights and fundamental freedoms shall be exercised directly on the basis of the Constitution. The manner in which human rights and fundamental freedoms are exercised may be regulated by law whenever the Constitution so provides or where this is necessary due to the particular nature of an individual right or freedom. Human rights and fundamental freedoms shall be limited only by the rights of others and in such cases as are provided by this Constitution. Judicial protection of human rights and fundamental freedoms, and the right to obtain redress for the violation of such rights and freedoms, shall be guaranteed. No human right or fundamental freedom regulated by legal acts in force in Slovenia may be restricted on the grounds that this Constitution does not recognise that right or freedom or recognises it to a lesser extent.

 • Ustava Republike Slovenije
  Štát:
  Slovenia

  15. člen (uresničevanje in omejevanje pravic) Človekove pravice in temeljne svoboščine se uresničujejo neposredno na podlagi ustave. Z zakonom je mogoče predpisati način uresničevanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, kadar tako določa ustava, ali če je to nujno zaradi same narave posamezne pravice ali svoboščine. Človekove pravice in temeljne svoboščine so omejene samo s pravicami drugih in v primerih, ki jih določa ta ustava. Zagotovljeni sta sodno varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve. Nobene človekove pravice ali temeljne svoboščine, urejene v pravnih aktih, ki veljajo v Sloveniji, ni dopustno omejevati z izgovorom, da je ta ustava ne priznava ali da jo priznava v manjši meri.

 • Constituția României
  Štát:
  Romania

  Articolul 53: (1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrâns numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea securitatii nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav. (2) Restrângerea poate fi dispusa numai daca este necesara într-o societate democratica. Masura trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o, sa fie aplicata în mod nediscriminatoriu si fara a aduce atingere existentei dreptului sau a libertatii.

 • Constitution of Romania
  Štát:
  Romania

  ARTICLE 53 - (1) The exercise of certain rights or freedoms may only be restricted by law, and only if necessary, as the case may be, for: the defence of national security, of public order, health, or morals, of the citizens' rights and freedoms; conducting a criminal investigation; preventing the consequences of a natural calamity, disaster, or an extremely severe catastrophe. (2) Such restriction shall only be ordered if necessary in a democratic society. The measure shall be proportional to the situation having caused it, applied without discrimination, and without infringing on the existence of such right or freedom.

 • Constituição da República Portuguesa
  Štát:
  Portugal

  Artigo 16.º (Âmbito e sentido dos direitos fundamentais) 1. Os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional. 2. Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos fundamentais devem ser interpretados e integrados de harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Artigo 18.º (Força jurídica) 1. Os preceitos constitucionais respeitantes aos direitos, liberdades e garantias são directamente aplicáveis e vinculam as entidades públicas e privadas. 2. A lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 3. As leis restritivas de direitos, liberdades e garantias têm de revestir carácter geral e abstracto e não podem ter efeito retroactivo nem diminuir a extensão e o alcance do conteúdo essencial dos preceitos constitucionais.

 • Constitution of the Portuguese Republic
  Štát:
  Portugal

  Article 16 (Scope and interpretation of fundamental rights) (1) The fundamental rights enshrined in the Constitution shall not exclude any other set out in applicable international laws and legal rules. (2) The constitutional precepts concerning fundamental rights must be interpreted and completed in harmony with the Universal Declaration of Human Rights. Article 18 (Legal force) (1) The constitutional precepts with regard to rights, freedoms and guarantees are directly applicable and are binding on public and private entities. (2) The law may only restrict rights, freedoms and guarantees in cases expressly provided for in the Constitution, and such restrictions must be limited to those needed to safeguard other constitutionally protected rights and interests. (3). Laws that restrict rights, freedoms and guarantees must have a general and abstract nature and may not have a retroactive effect or reduce the extent or scope of the essential content of the constitutional precepts.

 • National constitutional law
  URL:
  Štát:
  Ireland
 • Basic Law for the Federal Republic of Germany
  Štát:
  Germany

  Article 25 The general rules of international law shall be an integral part of federal law. They shall take precedence over the laws and directly create rights and duties for the inhabitants of the federal territory.

 • Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
  Štát:
  Germany

  Artikel 25 Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die Bewohner des Bundesgebietes.

 • Constitution of the Republic of Estonia
  Štát:
  Estonia

  § 10. The rights, freedoms and duties set out in this chapter do not preclude other rights, freedoms and duties which arise from the spirit of the Constitution or are in accordance therewith, and which are in conformity with the principles of human dignity, social justice and democratic government founded on the rule of law.

  § 11. Rights and freedoms may only be circumscribed in accordance with the Constitution. Such circumscription must be necessary in a democratic society and may not distort the nature of the rights and freedoms circumscribed.

 • The Constitution of the Republic of Cyprus
  Štát:
  Cyprus

  ARTICLE 1A
  No provision of the Constitution is deemed as annulling laws adopted, deeds carried out or measures taken by the Republic which are rendered necessary as a result of the obligations of the Republic as a member state of the European Union nor does it preclude Regulations, Directives or other acts or binding measures of a legislative character adopted by the European Union or by the European Communities or by the institutions or competent bodies under the treaties setting up the European Communities or the European Union from having legal force in the Republic. ARTICLE 33
  1. Subject to the provisions of this Constitution relating to a state of emergency, the fundamental rights and liberties guaranteed by this Part shall not be subjected to any other limitations or restrictions than those in this Part provided.
  2. The provisions of this Part relating to such limitations or restrictions shall be interpreted strictly and shall not be applied for any purpose other than those for which they have been prescribed.

 • Tο Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας
  Štát:
  Cyprus

  ΑΡΘΡΟ 1Α: Ουδεμία διάταξη του Συντάγματος θεωρείται ότι ακυρώνει νόμους που θεσπίζονται, πράξεις που διενεργούνται ή μέτρα που λαμβάνονται από τη Δημοκρατία τα οποία καθίστανται αναγκαία από τις υποχρεώσεις της ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε εμποδίζει Κανονισμούς, Οδηγίες ή άλλες πράξεις ή δεσμευτικά μέτρα νομοθετικού χαρακτήρα που θεσπίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή από τα θεσμικά τους όργανα ή από τα αρμόδιά τους σώματα στη βάση των συνθηκών που ιδρύουν τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ή την Ευρωπαϊκή Ένωση από του να έχουν νομική ισχύ στη Δημοκρατία. ΑΡΘΡΟΝ 33
  1. Τηρουμένων των διατάξεως του Συντάγματος των σχετικών προς την κατάστασιν εκτάκτου ανάγκης, τα υπό του παρόντος μέρους ηγγυημένα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίαι δεν υπόκεινται εις οιονδήποτε έτερον όρον, δέσμευσιν ή περιορισμόν πλην των εν τω παρόντι μέρει οριζομένων.
  2. Αι διατάξεις του παρόντος μέρους αι αναφερόμεναι εις τοιούτους όρους, δεσμεύσεις ή περιορισμούς δέον να ερμηνεύωνται στενώς και να μη εφαρμόζωνται δι’ οιονδήποτε σκοπόν διάφορον εκείνου δι’ ον εθεσπίσθησαν.

 • Constitution of the Republic of Croatia
  Štát:
  Croatia
 • European Convention on Human Rights - Article 53
  Štát:
  Austria

  Article 53

  Nothing in this Convention shall be construed as limiting or derogating from any of the human rights and fundamental freedoms which may be ensured under the laws of any High Contracting Party or under any other agreement to which it is a party.

 • Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten
  Štát:
  Austria

  Artikel 53 Keine Bestimmung dieser Konvention darf als Beschränkung oder Minderung eines der Menschenrechte und Grundfreiheiten ausgelegt werden, die in den Gesetzen eines Hohen Vertragschließenden Teils oder einer anderen Vereinbarung, an der er beteiligt ist, festgelegt sind.

0 results found

0 results found