Čo sú ľudské práva?

© Unsplash/Oliver Cole
Základné práva predstavujú hlavné práva a slobody, ktoré majú všetci ľudia v EÚ. Tieto práva sú rovnaké bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzate, v čo veríte alebo ako žijete.

Ich cieľom je presadzovať dôležité zásady ako dôstojnosť, spravodlivosť, úcta a rovnosť. Určujeme podľa nich spôsob, ako v súčasnosti v Európe žijeme a pracujeme.

Základné práva sú jadrom projektu Európskej únie. Aj preto ich EÚ zakotvila v charte základných práv. Agentúra FRA vznikla preto, aby ich chránila a šírila o nich povedomie.

Napriek tomuto silnému odkazu sa pri uplatňovaní základných práv v praxi stretávame s mnohými výzvami. Agentúra FRA zbiera a analyzuje údaje s cieľom lepšie týmto problémom porozumieť a riešiť ich.

Úzko spolupracujeme s inštitúciami EÚ, členskými štátmi a občianskou spoločnosťou. Spoločne pracujeme na tom, aby boli základné práva skutočnosťou pre všetkých ľudí žijúcich v EÚ.

Čo je Charta základných práv EÚ?

Charta základných práv Európskej únie je listinou ľudských práv. Tvorí ju 50 článkov, ktoré obsahujú súhrn práv a slobôd každého človeka v EÚ.

Vo všeobecných ustanoveniach charty sa určujú podrobnosti jej výkladu a uplatňovania. Členské štáty sú povinné chartu rešpektovať a dodržiavať vždy, keď konajú v rámci práva Únie.

Chartu vypracoval v roku 1999 Európsky konvent. O rok neskôr nasledovalo jej vyhlásenie v Európskom parlamente. Charta nadobudla úplný právny účinok 1. decembra 2009 na základe Lisabonskej zmluvy.

Kedy sú orgány povinné uplatňovať chartu?

Charta základných práv je pre členské štáty záväzná „výlučne vtedy, ak vykonávajú právo Únie“. Právo Únie sa však často uplatňuje na vnútroštátnej úrovni. Má rozsiahly vplyv na právo a tvorbu politík členských štátov.

Sudcovia, politici, štátni úradníci a odborníci v oblasti práva sú teda kľúčovými „ambasádormi“ charty. Charta sa uplatňuje vždy, keď ich činnosť patrí do rozsahu práva Únie.

Uplatňovanie charty je kľúčovou otázkou pri vykonávaní práva Únie. Usmernenie v týchto otázkach poskytuje príručka agentúry FRA Uplatňovanie Charty základných práv.