27
April
2022

Města lidských práv v Evropské unii - Praktická příručka

Tato příručka může pomoci městům, která chtějí rozvinout úsilí o dodržování lidských práv. Jejím cílem je povzbudit místní orgány k přijetí vyšších standardů v oblasti lidských práv, a zároveň podpořit a rozvíjet vzájemné učení o lidských a základních právech. Na přípravě této příručky spolupracovala Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), skupina měst lidských práv a řada odborníků z praxe působících v EU. Příručka vychází ze slibných postupů a zkušeností měst, regionů, odborníků, mezinárodních organizací a sítí, které lze najít ve zprávě agentury FRA Města lidských práv v EU: Rámec pro posílení práv na místní úrovni.
Přehled

Rámec pro města lidských práv se zabývá základy, strukturami a nástroji, které mohou městům pomoci integrovat lidská práva do své činnosti komplexním a udržitelným způsobem.
Obsahuje nezbytné prvky, které lze uplatňovat flexibilně a přizpůsobovat místnímu kontextu a zdrojům města.
Nástroje podporují struktury, které pak dále integrují základy, tj. práva a zásady, do fungování města.

Rámec ve zkratce

Základy - Závazky mesta
v oblasti lidských práv

 • Závazek dodržovat, chránit a naplnovat práva
  a svobody stanovené v Listine základních
  práv EU a v právních predpisech EU
 • Závazek chránit, dodržovat a naplnovat
  mezinárodní standardy v oblasti lidských práv
 • Závazek sledovat cíle udržitelného rozvoje
  OSN a Agendu 2030 pro udržitelný rozvoj
 • Závazek prispívat k mezinárodním
  monitorovacím mechanismum

Struktury - Mechanismy a postupy, které
pomáhají zaclenit lidská práva
do každodenní práce

 • Prijetí prohlášení, které potvrzuje
  mesta dodržovat lidská práva
 • Jmenování voleného zástupce pro lidská práva
 • Zrízení úradu nebo oddelení pro lidská práva
 • Zrízení poradní participativní rady pro
  lidská práva
 • Zrízení antidiskriminacního úradu nebo
  místního ombudsmana
 • Každorocní podávání zpráv o lidských
  právech ve meste
 • Spolupráce a rozvíjení partnerství
  s vnitrostátními, unijními a
  mezinárodními orgány pro lidská
  práva

Nástroje - Metody a zdroje na podporu
práce v oblasti lidských práv

 • Systematické zaclenování lidských
  práv do fungování mesta a do
  všech jeho cinností
 • Uplatnování prístupu založeného na
  lidských právech ve všech
 • Rozvoj znalostí prostrednictvím školení
  a vzdelávání v oblasti lidských práv
 • Zohlednování lidských práv pri sestavování
  rozpoctu a zadávání verejných zakázek
 • Vypracování a provádení místního
  akcního plánu v oblasti lidských práv
 • Kontrola souladu místních
  rozhodnutí s lidskými právy
 • Sledování a hodnocení fungování
  mesta participativním zpusobem
 • Zvyšování povedomí lidí o
  lidských právech
 • Spolupráce na mezinárodní úrovni a
  prispívání k výmene mezi partnery a
  vzájemnému ucení mezi mesty v oblasti
  lidských práv