6
December
2021

Rovnost v EU 20 let od prvního provedení směrnic o rovnosti - Shrnutí

Stanovisko agentury FRA č. 1/21 dokládá rozsah a povahu každodenních zkušeností s nerovností a diskriminací v celé EU. Činí tak s ohledem na důvody diskriminace a na oblasti života, na něž se vztahují směrnice o rasové rovnosti a směrnice o rovnosti v zaměstnání, jakož i navrhovaná směrnice o rovném zacházení. Stanovisko bylo vydáno dne 30. dubna 2021. Toto shrnutí předkládá hlavní doporučení („klíčová zjištění a stanoviska“) uvedená ve stanovisku agentury FRA č. 1/21.
Přehled

Stanovisko agentury FRA č. 1/2021 předkládá důkazy, které agentura FRA získala, pokud jde o zkušenosti s diskriminací z důvodů a v oblastech života, na něž se vztahují směrnice o rasové rovnosti a směrnice o rovnosti v zaměstnání. Předkládá rovněž důkazy o zkušenostech s diskriminací nad rámec důvodů diskriminace a oblastí života, na něž se tyto dvě směrnice vztahují. Tyto informace jsou relevantní pro zdlouhavá jednání o návrhu směrnice Rady z roku 2008 o provádění zásady rovného zacházení s osobami bez ohledu na náboženské vyznání nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci.