FRA

Pages

Charterpedia

Eiropas Savienības Pamattiesību harta sniedz ES likumdošanā plašu pamattiesību klāstu, kas paredzēts ES pilsoņiem un iedzīvotājiem. Tā kļuva par juridiski saistošu ES iestāžu un dalībvalstu līmenī, stājoties spēkā Lisabonas līgumam 2009. gada 1. decembrī.

Charterpedia

Listina základních práv Evropské unie do evropského práva zakotvuje širokou škálu základních práv, která požívají občané a obyvatelé EU. Pro orgány EU a členské státy se stala právně závaznou dne 1. prosince 2009 nabytím účinnosti Lisabonské smlouvy.

Charterpedia

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder indfører i EU-lovgivningen en lang række grundlæggende rettigheder for EU's borgere og bosiddende i EU. Det blev retligt bindende for EU-institutionerne og medlemsstaterne, da Lissabontraktaten trådte i kraft den 1. december 2009.

Charterpedia

In het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is voor het EU-recht een waaier aan grondrechten voor burgers en ingezetenen van de EU neergelegd. Het Handvest heeft voor de EU-instellingen en de lidstaten rechtskracht gekregen bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009.

Charterpedia

Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga kaitstakse Euroopa Liidu seadusandluses inimeste põhiõigusi, mis kehtivad Euroopa Liidu kodanikele ja residentidele. Harta muutus Euroopa Liidu institutsioonidele ja liikmesriikidele õiguslikult siduvaks 1. detsembril 2009 koos Lissaboni lepingu jõustumisega.

Charterpedia

Euroopan unionin perusoikeuskirjan myötä EU-lainsäädäntöön kirjattiin laaja valikoima perusoikeuksia EU-kansalaisille ja muille EU:n alueella asuville. Siitä tuli EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita oikeudellisesti sitova, kun Lissabonin sopimus astui voimaan 1. joulukuuta 2009.

Charterpedia

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατοχυρώνει σε επίπεδο νομοθεσίας της ΕΕ ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία απολαμβάνουν τόσο οι πολίτες όσο και οι κάτοικοι της ΕΕ. Με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων κατέστη νομικά δεσμευτικός για τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Charterpedia

Az Európai Unió Alapjogi Chartája az uniós polgárok, illetve az EU területén tartózkodó személyek számos alapvető jogát foglalja bele az EU jogába. 2009. december 1-jén a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a Charta az EU intézményekre és tagállamokra vonatkozóan kötelező érvényűvé vált.

Charterpedia

Cumhdaíonn Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh réimse leathan de chearta bunúsacha atá ag saoránaigh agus cónaitheoirí an AE isteach i ndlí an AE. Tháinig sí ina ceangal dlí ar institiúidí an AE agus ar na Ballstáit ar theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin ar 1 Nollaig 2009.

Charterpedia

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – divenuta giuridicamente vincolante per le istituzioni dell'UE e gli Stati membri con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009 – sancisce nel diritto dell'Unione un'ampia gamma di diritti fondamentali di cui godono i cittadini e i residenti dell'UE.

Pages

Subscribe to FRA