18
January
2018

Výzvy, jimž čelí organizace občanské společnosti působící v oblasti lidských práv v EU

Organizace občanské společnosti v Evropské unii hrají klíčovou úlohu při prosazování základních práv, avšak tato činnost je pro ně stále obtížnější z důvodu právních i praktických
omezení. Problémy existují ve všech členských státech EU, jejich přesná povaha a rozsah se však liší. Údaje a výzkum týkající se této problematiky, včetně srovnávacího výzkumu,
obecně chybějí.
Zpráva FRA se proto zabývá různými typy a podobami výzev, jimž organizace občanské společnosti působící v oblasti lidských práv v EU čelí.
Overview

While challenges exist in all EU Member States, their exact nature and extent vary. Data and research on this issue – including comparative research – are generally lacking.

The report also highlights promising practices that can counteract these worrying patterns.

Findings Q and A