You are here:

Titlul III Egalitatea

 • Articolul 20 - Egalitatea în fața legii

   Toate persoanele sunt egale în fața legii..

 • Articolul 21 - Nediscriminarea

   (1) Se interzice discriminarea de orice fel, bazată pe motive precum sexul, rasa, culoarea, originea etnică sau socială, caracteristicile genetice, limba, religia sau convingerile, opiniile politice sau de orice altă natură, apartenența la o minoritate națională, averea, nașterea, un handicap, vârsta sau orientarea sexuală.
   (2) În domeniul de aplicare a tratatelor și fără a aduce atingere dispozițiilor speciale ale acestora, se interzice orice discriminare pe motiv de cetățenie.

 • Articolul 22 - Diversitatea culturală, religioasăși lingvistică

   Uniunea respectă diversitatea culturală, religioasăși lingvistică.

 • Articolul 23 - Egalitatea între femei șibărbați

   Egalitatea între femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile, inclusiv în ceea ce privește încadrarea în muncă, munca și remunerarea.
   Principiul egalității nu exclude menținerea sau adoptarea de măsuri care să prevadă avantaje specifice în favoarea sexului sub-reprezentat.

 • Articolul 24 - Drepturile copilului

   (1) Copiii au dreptul la protecția și îngrijirile necesare pentru asigurarea bunăstării lor. Ei își pot exprima în mod liber opinia. Aceasta se ia în considerare în problemele care îi privesc, în funcție de vârsta și gradul lor de maturitate.
   (2) În toate acțiunile referitoare la copii, indiferent dacă sunt realizate de autorități publice sau de instituții private, interesul superior al copilului trebuie să fie considerat primordial.
   (3) Orice copil are dreptul de a întreține cu regularitate relații personale și contacte directe cu ambii părinți, cu excepția cazului în care acestea sunt contrare interesului său.

 • Articolul 25 - Drepturile persoanelor în vârstă

   Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor în vârstă de a duce o viață demnăși independentă și de a participa la viața socialăși culturală.

 • Articolul 26 - Integrarea persoanelor cu handicap

   Uniunea recunoaște și respectă dreptul persoanelor cu handicap de a beneficia de măsuri care să le asigure autonomia, integrarea socială și profesională, precum și participarea la viața comunității.

Titlul III Egalitatea