Cadrul UE pentru CDPH – Contribuția la procesul de revizuire al UE

În temeiul articolului 35 din CDPH, fiecare parte la convenție trebuie să prezinte rapoarte periodice cu privire la măsurile pe care le-a luat pentru punerea în aplicare a CDPH Comitetului privind drepturile persoanelor cu handicap (Comitetul CDPH).

Primul raport trebuie prezentat la doi ani de la intrarea în vigoare a CDPH în statul parte, iar rapoartele ulterioare trebuie prezentate o dată la patru ani.

Aceste rapoarte constituie baza revizuirii de către Comitetul CDPH a progreselor realizate în punerea în aplicare a CDPH.

Revizuirea punerii în aplicare de către UE a CDPH

În conformitate cu obligațiile sale, Comisia Europeană a prezentat primul raport privind punerea în aplicare de către UE a CDPH, în numele UE, în iunie 2014. Raportul rezumă acțiunile întreprinse de UE pentru a pune în aplicare CDPH în sfera sa de competență, care acoperă atât legislația și politica UE, cât și punerea în aplicare internă de către instituțiile, agențiile și organismele UE.

În luna aprilie 2015, Comitetul de CDPH a publicat „lista de probleme” ca răspuns la raportul UE, formulând o serie de întrebări cu privire la care ar dori informații suplimentare din partea UE. Comisia Europeană a răspuns în numele UE, oferind informații suplimentare în iunie 2015.

Principala parte a procesului de revizuire a avut loc în august 2015, cu un „dialog constructiv” public între UE – reprezentată de Comisia Europeană – și Comitetul CDPH.

În urma acestei discuții, Comitetul CDPH a publicat în septembrie 2015 evaluarea punerii în aplicare de către UE a CDPH și recomandările pentru monitorizare sub formă de „observații finale”. Observațiile finale abordează aproape toate articolele din CDPH, oferind recomandări concrete pentru modul în care UE poate aplica mai bine convenția.

În plus față de documentele oficiale întocmite de Comisia Europeană și Comitetul CDPH, un număr mare de organisme naționale pentru drepturile omului, organizații ale societății civile și organizații ale persoanelor cu handicap au transmis propriile rapoarte Comitetului CDPH cu privire la punerea în aplicare a CDPH de către UE.

Etapele principale în revizuirea UE de către Comitetul CDPH

Raportul statului parte
• Comisia Europeană a prezentat raportul UE din iunie 2014
Lista de probleme
• În luna aprilie 2015, Comitetul CDPH a publicat „Lista de probleme” privind raportul UE, formulând 45 de întrebări cu privire la care ar dori informații suplimentare.
• Comisia Europeană a răspuns la aceste întrebări, în numele UE în iunie 2015.
Observații finale
• În perioada 27-28 august 2015, UE a apărut în fața Comitetului CDPH pentru un „dialog constructiv” cu privire la punerea în aplicare a CDPH de către aceasta.
••Comitetul CDPH a publicat observațiile sale finale cu privire la UE în septembrie 2015, prezentând evaluarea sa cu privire la raportul UE și recomandări privind modul în care UE poate aplica mai bine CDPH.

Sursa: FRA, 2016

Toate documentele referitoare la procesul de revizuire sunt disponibile online.

Contribuția Cadrului UE la procesul de revizuire

Cadrul UE a participat activ la toate etapele procesului de revizuire.

Cadrul UE a organizat două întâlniri de informare private cu comitetul CDPH, în momentul discuției privind lista de probleme privind UE și al dialogului constructiv. Cadrul a prezentat, de asemenea, declarații de deschidere și de închidere în timpul dialogului constructiv între UE și Comitetul CDPH.

Role of the EU Framework in the review process

Martie 2015 • La o întâlnire la nivel înalt, membrii Cadrului UE își afirmă dorința și disponibilitatea de a participa activ la procesul de revizuire și la măsurile adoptate ca urmare a observațiilor finale
Aprilie 2015 • Întâlnire de informare închisă a Cadrului UE cu Comitetul CDPH înainte de a discuta lista de probleme
Mai 2015 • Participarea la audierea Parlamentului European privind CDPH
August 2015 • Declarații de deschidere și de închidere în timpul dialogului constructiv între UE și Comitetul CDPH
• Întâlnire de informare închisă a Cadrului UE cu Comitetul CDPH
începând din septembrie 2015
• Monitorizarea observațiilor finale, inclusiv schimbul de opinii cu Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale din Parlamentul European

Sursa: FRA, 2016

În plus, Parlamentul European a organizat trei evenimente pentru a discuta procesul de revizuire: o audiere publică în mai 2015 privind lista de probleme, o altă audiere publică în ianuarie 2016, precum și un schimb de opinii cu Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale în februarie 2016, la care au participat toți membrii Cadrului UE.

Toți membrii Cadrului UE s-au angajat să sprijine monitorizarea observațiilor finale ale UE.

Recomandări privind Cadrul UE

O parte din observațiile finale  ale Comitetului CDPH se referă în mod specific la Cadrul UE:

„Comitetul constată cu îngrijorare că punerea în aplicare și monitorizarea convenției în  temeiul Cadrului Uniunii Europene nu este în deplină conformitate cu principiile de la Paris, nici nu dispune de resurse adecvate. În plus, Comisia Europeană este desemnată atât ca punct focal [articolul 33 alineatul (1)], cât și ca parte a cadrului de monitorizare [articolul 33 alineatul (2)].

Comitetul recomandă ca [UE] să ia măsuri pentru a decupla rolurile Comisiei Europene – prin îndepărtarea acesteia din cadrul independent de monitorizare – pentru a asigura respectarea deplină a principiilor de la Paris și că acesta din urmă dispune de resurse adecvate pentru a-și îndeplini funcțiile. De asemenea, recomandă ca [UE] să ia în considerare instituirea unui mecanism de coordonare interinstituțională și desemnarea de puncte focale în fiecare instituție, agenție și organism UE.”

Comisia Europeană, ca punct focal pentru CDPH în UE, trebuie să furnizeze Comitetului CDPH informații cu privire la măsurile luate pentru aplicarea prezentei recomandări până în septembrie 2016.