Πλαίσιο CRPD της ΕΕ - Συμβολή στην διαδικασία αξιολόγησης της ΕΕ

Σύμφωνα με το Άρθρο 35 της CRPD, κάθε συμβαλλόμενο μέροςπρέπει να υποβάλλει στην Επιτροπή για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (Επιτροπή CRPD) τακτικές εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για την εφαρμογή της CRPD.

Η πρώτη έκθεση υποβάλλεται δυο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος της CRPD στο συμβαλλόμενο κράτος και οι επόμενες εκθέσεις υποβάλλονται κάθε τέσσερα χρόνια.

Οι εν λόγω εκθέσεις αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση από την Επιτροπή CRPD της προόδου που σημειώνεται στην εφαρμογή της CRPD.

Αξιολόγησητης εφαρμογής της CRPD από την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της και υπέβαλε, εξ ονόματος της ΕΕ, την πρώτη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της CRPD από την ΕΕ τον Ιούνιο του 2014. Η έκθεση συνοψίζει τις ενέργειες που έχει πραγματοποιήσειη ΕΕ για την εφαρμογή της CRPD εντός της σφαίρας αρμοδιοτήτων της, οι οποίες καλύπτουν το δίκαιο και την πολιτική της ΕΕ, καθώς και για την εσωτερική εφαρμογή της CRPD από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ.

Τον Απρίλιο του 2015, η Επιτροπή CRPD δημοσίευσε τον «κατάλογο θεμάτων» σε απάντηση της έκθεσης της ΕΕ, θέτοντας μια σειρά ερωτήσεων στις οποίες επιθυμούσε περισσότερες πληροφορίες από την ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε εκ μέρους της ΕΕ διαβιβάζοντας περαιτέρω πληροφορίες τον Ιούνιο του 2015.

Το κύριο μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2015, στο πλαίσιο ενός «εποικοδομητικού διαλόγου» μεταξύ της ΕΕ – εκπροσωπούμενης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – και της Επιτροπής CRPD.

Μετά την εν λόγω συζήτηση, η Επιτροπή CRPD δημοσίευσε τον Σεπτέμβριο του 2015 την αξιολόγησή της σχετικά με την εφαρμογή της CRPD από την ΕΕ, καθώς και συστάσεις για τη συνέχεια με τη μορφή «καταληκτικών παρατηρήσεων». Οι καταληκτικές παρατηρήσεις εξετάζουν σχεδόν όλα τα άρθρα της CRPD, παρέχοντας σαφείς συστάσεις για το πώς η ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει την σύμβαση καλύτερα.

Εκτός από τα επίσημα έγγραφα που εκπονήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Επιτροπή CRPD, ένας μεγάλος αριθμός εθνικών φορέων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών και οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες υπέβαλαν εκθέσεις στην Επιτροπή CRPD σχετικά με την εφαρμογή της CRPD από την ΕΕ.

Βασικά βήματα στην αξιολόγηση της ΕΕ από την Επιτροπή CRPD

Έκθεση συμβαλλόμενου κράτους
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την έκθεση της ΕΕ τον Ιούνιο του 2014
Κατάλογος θεμάτων
• Τον Απρίλιο του 2015, η Επιτροπή CRPD δημοσίευσε τον «κατάλογο θεμάτων» σχετικά με την έκθεση της ΕΕ, ο οποίος περιλαμβάνει 45 ερωτήσεις για τις οποίες απαιτούνται περισσότερες πληροφορίες.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις εκ μέρους της ΕΕ τον Ιούνιο του 2015.
Καταληκτικές παρατηρήσεις
• Στις 27-28 Αυγούστου 2015, η ΕΕ παρέστη ενώπιον της Επιτροπής CRPD με σκοπό την διεξαγωγή «εποικοδομητικού διαλόγου» σχετικά με την εφαρμογή της CRPD.
• Η Επιτροπή CRPD δημοσίευσε τις καταληκτικές παρατηρήσεις της για την ΕΕ τον Σεπτέμβριο του 2015, παραθέτοντας την αξιολόγησή της για την κατάσταση στην ΕΕ, καθώς και τις συστάσεις της για το πώς η ΕΕ μπορεί να εφαρμόσει καλύτερα την CRPD.

Πηγή: FRA, 2016

Όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την διαδικασία αξιολόγησης είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο.

Συμβολή του Πλαισίου της ΕΕ στην διαδικασία αξιολόγησης

Το Πλαίσιο της ΕΕ συμμετείχε ενεργά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης.

Το Πλαίσιο της ΕΕ διεξήγαγε δύο κατ' ιδίαν ενημερωτικές συναντήσεις με την Επιτροπή CRPD στο πλαίσιο της συζήτησης του καταλόγου θεμάτων για την ΕΕ και του εποικοδομητικού διαλόγου. Το Πλαίσιο προέβη επίσης σε εναρκτήριες και καταληκτικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Επιτροπής της CRPD.

Ρόλος του Πλαισίου της ΕΕ στην διαδικασία αξιολόγησης

Μάρτιος 2015
•Τα μέλη του Πλαισίου επιβεβαιώνουν σε μια συνάντηση υψηλού επιπέδου την προθυμία και την διαθεσιμότητά τους να συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία αξιολόγησης και να δώσουν συνέχεια στις καταληκτικές παρατηρήσεις.
Απρίλιος 2015
• Κλειστή ενημερωτική συνεδρίαση του Πλαισίου της ΕΕ με την Επιτροπή CRPD προτού συζητηθεί ο Κατάλογος Θεμάτων
Μάιος 2015
• Συμμετοχή στην ακρόαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την CRPD
Αύγουστος 2015
• Εναρκτήριες και καταληκτικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια του εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ της ΕΕ και της Επιτροπής CRPD.
• Κλειστή ενημερωτική συνεδρίαση του Πλαισίου της ΕΕ με την Επιτροπή CRPD
Σεπτέμβριος 2015 και έπειτα
• Συνέχεια των καταληκτικών παρατηρήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής απόψεων με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Πηγή: FRA, 2016

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργάνωσε τρεις εκδηλώσεις για τη συζήτηση της διαδικασίας αξιολόγησης: μια δημόσια ακρόαση τον Μάιο 2015 για τον κατάλογο θεμάτων, μια περαιτέρω δημόσια ακρόαση τον Ιανουάριο 2016, και μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων τον Φεβρουάριο 2016, στην οποία συμμετείχαν όλα τα μέλη του Πλαισίου της ΕΕ.

Όλα τα μέλη του Πλαισίου της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να υποστηρίξουν την συνέχεια που θα δώσει η ΕΕ στις καταληκτικές παρατηρήσεις.

Συστάσεις σχετικά με το Πλαίσιο της ΕΕ

Μέρος των καταληκτικών παρατηρήσεων της Επιτροπής CRPD αφορούν ειδικότερα το Πλαίσιο της ΕΕ:

«Η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι το Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή και την παρακολούθηση της Σύμβασης δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις Αρχές των Παρισίων ούτε διαθέτει επαρκείς πόρους. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ταυτόχρονα το κεντρικό σημείο (Άρθρο 33 παρ.1) και μέρος του πλαισίου παρακολούθησης (Άρθρο 33 παρ.2).

Η Επιτροπή συνιστά να λάβει η [ΕΕ] μέτρα για τη διάκριση των ρόλων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - με την αφαίρεσή της από το ανεξάρτητο πλαίσιο παρακολούθησης - προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωση με τις αρχές των Παρισίωνκαιότι το πλαίσιο παρακολούθησης διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Παροτρύνει επίσης [την ΕΕ] να εξετάσει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός διοργανικού μηχανισμού συντονισμού και καθορισμού κεντρικών σημείων σε κάθε θεσμικό όργανο, οργανισμό και φορέα της ΕΕ.»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως το κεντρικό σημείο για την CRPD στην ΕΕ, καλείται να διαβιβάσει πληροφορίες στην Επιτροπή CRPD σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την εφαρμογή της εν λόγω σύστασης ως τον Σεπτέμβριο του 2016.