Πρόσβαση στα έγγραφα

Πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται με το έργο του Οργανισμού διατίθενται στη διεύθυνση:

Αρχείο εγγράφων

Κάθε πολίτης της ΕΕ και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατοικεί ή έχει την καταστατική έδρα του στην ΕΕ έχει δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα που κατέχει ο Οργανισμός, υπό τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό (EK) αριθ. 1049/2001,  για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (εφεξής “ο κανονισμός”) και με την επιφύλαξη των μέτρων που προβλέπονται στην απόφαση που εκδόθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2012 από το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για την υποβολή αίτησης πρόσβασης σε έγγραφο που κατέχει ο Οργανισμός κατά την άσκηση των καθηκόντων του, συμπληρώστε το παρακάτω έντυπο (ηλεκτρονικά ή ως αρχείο PDF). Η αίτησή σας πρέπει να συνταχθεί σε μια από τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ'και μπορεί να αποσταλεί στον Οργανισμό ταχυδρομικά, με φαξ ή ηλεκτρονικά. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται με επαρκή ακρίβεια και να περιλαμβάνει, ειδικότερα, επαρκή στοιχεία που να επιτρέπουν στον Οργανισμό να προσδιορίζει το έγγραφο ή τα έγγραφα που ζητούνται. Μπορείτε επίσης να δηλώσετε τη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε να λάβετε το έγγραφο και μια εναλλακτική γλώσσα σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμη η πρώτη επιλογή σας. Επισημαίνεται ότι τα έγγραφα μπορούν να παρέχονται μόνο στις υπάρχουσες γλώσσες και μορφές. Ο Οργανισμός δεν υποχρεούται να δημιουργήσει νέο έγγραφο, να μεταφράσει ένα έγγραφο ή να συλλέξει πληροφορίες για να απαντήσει στην αίτησή σας.

Μόλις ο Οργανισμός λάβει την αίτησή σας, θα σας αποσταλεί αποδεικτικό παραλαβής μαζί με ενιαίο αριθμό καταχώρισης που θα αποδοθεί στην αίτησή σας. Ο Οργανισμός θα εξετάσει την αίτησή σας εντός μέγιστης προθεσμίας δεκαπέντε εργάσιμων ημερών, εκτός εάν παραταθεί η περίοδος αυτή υπό τους όρους που προβλέπονται στον κανονισμό.

Ο Οργανισμός δύναται να αρνηθεί την πρόσβαση σε έγγραφα των οποίων η γνωστοποίηση, μεταξύ άλλων, θα έθιγε την προστασία του δημόσιου συμφέροντος, της ιδιωτικής ζωής και της ακεραιότητας του ατόμου, την προστασία των εμπορικών συμφερόντων, των δικαστικών διαδικασιών και της παροχής νομικών συμβουλών ή των οποίων η γνωστοποίηση θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του Οργανισμού.

Αν η αίτησή σας απορριφθεί ή αν δεν λάβετε απάντηση εντός της καθορισμένης προθεσμίας, μπορείτε να υποβάλετε επιβεβαιωτική αίτηση στον Οργανισμό εντός δεκαπέντε εργάσιμων ημερών με τη χρήση του ίδιου εντύπου, στο οποίο να αναφέρεται ότι πρόκειται για επιβεβαιωτική αίτηση, παρέχοντας τον αριθμό καταχώρισης που σας είχε αποσταλεί με το αποδεικτικό παραλαβής της αρχικής σας αίτησης.

Προστασία δεδομένων

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρούνται στο έντυπο αίτησης υπόκειται στις πολιτικές προστασίας που θεσπίζονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1725 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2018, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης και την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Συμβουλευθείτε τη σελίδα για την προστασία των δεδομένων για λεπτομέρειες.  Μπορείτε επίσης να συμβουλευθείτε τη σχετική Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων για υποκείμενα των δεδομένων που ζητούν πρόσβαση σε έγγραφα.

Έντυπα

Ηλεκτρονικό έντυπο

Μορφή PDF προς εκτύπωση και αποστολή με φαξ, ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Στοιχεία επαφής

European Union Agency for Fundamental Rights
Document Access Coordinator
Schwarzenbergplatz 11
AT-1040 Vienna
Austria

E-mail: documents@fra.europa.eu

Fax: +43 1 503 13 85