Κοινωνία των πολιτών και πλατφόρμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Η πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων (FRP) είναι ο δίαυλος του FRA για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ.

Τι είναι η πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων;

Η πλατφόρμα θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι ο δίαυλος συνεργασίας του FRA με την κοινωνία των πολιτών.

Ο FRA συνεργάζεται με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με οργανώσεις σε κράτη υπό καθεστώς παρατηρητή σε σχέση με τον FRA (Βόρεια Μακεδονία, Σερβία, Αλβανία).

Η εν λόγω συνεργασία προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του κανονισμού της ΕΕ για την ίδρυση του FRA.

Στη συγγραφή υποχρεώσεων της πλατφόρμας διευκρινίζεται ο τρόπος λειτουργίας της εν λόγω συνεργασίας.

Ποια είναι η λειτουργία της πλατφόρμας;

Η πλατφόρμα εξυπηρετεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

  • Ανταλλαγή πληροφοριών: ο FRA και η πλατφόρμα ανταλλάσσουν διαρκώς πληροφορίες σχετικά με τις εργασίες τους και άλλα συναφή θέματα.
  • Παροχή στον FRA θεματικής συνδρομής και στρατηγικών συμβουλών: ο FRA αναζητεί θεματική συνδρομή και στρατηγικές συμβουλές από τις οργανώσεις της πλατφόρμας.
  • Δημιουργία συνδέσμων μεταξύ FRA και οργανώσεων και μεταξύ των οργανώσεων: ο FRA αποσκοπεί στην ενίσχυση των συνδέσμων με και μεταξύ των οργανώσεων της πλατφόρμας.
  • Παροχή των «Εργαλείων» και πόρων του FRA σε οργανώσεις: ορισμένα υλικά και εργαλεία του FRA είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τη λειτουργία των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Ποιος μπορεί να συνεργαστεί στο πλαίσιο της πλατφόρμας;

Στην πλατφόρμα καλείται να συνεργαστεί ευρύ φάσμα οργανώσεων του τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις, συνδικαλιστικές, εργοδοτικές και άλλες επαγγελματικές οργανώσεις, εκκλησίες, θρησκευτικές, φιλοσοφικές και μη ομολογιακές οργανώσεις, πανεπιστήμια και άλλοι εμπειρογνώμονες από διεθνείς ή ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Η συμμετοχή οργανώσεων στην πλατφόρμα είναι ευπρόσδεκτη ανεξάρτητα αν δραστηριοποιούνται σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο.

Τρόπος εγγραφής μιας οργάνωσης στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών εγγράφονται μόνες τους στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας. Η εγγραφή στη βάση δεδομένων της πλατφόρμας είναι δωρεάν και δεν υπόκειται σε χρονικούς περιορισμούς· κάθε οργάνωση μπορεί επίσης να απεγγραφεί ανά πάσα στιγμή. Κατά την εγγραφή τους στη βάση δεδομένων, οι οργανώσεις συμφωνούν να συμμορφωθούν με τα κριτήρια που απαριθμούνται στο άρθρο 2 της συγγραφής υποχρεώσεων της πλατφόρμας. Σε αυτά περιλαμβάνεται ο σεβασμός και η προαγωγή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και η αποφυγή οποιασδήποτε συμπεριφοράς αντίκειται στα θεμελιώδη δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου ή ομάδας ατόμων. Η πλατφόρμα δεν είναι «οργάνωση» ή φορέας του FRA. Δεν υφίσταται «ιδιότητα μέλους».

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη σελίδα Τρόπος εγγραφής.

Επικοινωνία: Ομάδα πλατφόρμας στη διεύθυνση frp [@] fra.europa.eu