Θεσμικά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ

Ο οργανισμός έχει αναπτύξει ιδιαίτερα δυναμική συνεργασία με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και με σημαντικό αριθμό άλλων οργανισμών της ΕΕ. Παρότι αναπτύσσει τις δραστηριότητές του ανεξάρτητα, ο FRA διεξάγει διάλογο σε τακτική βάση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Μέσω του εκτεταμένου ερευνητικού έργου του στα κράτη μέλη της ΕΕ, ο οργανισμός παρέχει στα όργανα της ΕΕ εμπειρογνωμοσύνη σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα, αναλύσεις και συμβουλές.

Σημαία της ΕΕ

Στο Πρόγραμμα της Στοκχόλμης –«Μια ανοικτή και ασφαλής Ευρώπη που εξυπηρετεί και προστατεύει τους πολίτες», που εγκρίθηκε το 2010, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα θεσμικά όργανα της ΕΕ «να αξιοποιήσουν πλήρως την πείρα του FRA και να διαβουλεύονται με αυτόν, στο πλαίσιο της εντολής του, όσον αφορά τη χάραξη πολιτικών και νομοθεσίας που έχουν αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα». Το εν λόγω αίτημα επιτάθηκε με τις Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές στον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, του Ιουνίου 2015, στις οποίες το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάλεσε τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ να «αξιοποιήσουν την εμπειρογνωμοσύνη των αρμόδιων οργανισμών της ΕΕ, μεταξύ αυτών και του FRA.

Ο FRA δύναται να εκδίδει γνώμες και συμπεράσματα προς τα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με συγκεκριμένα θέματα. Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο ή η Επιτροπή μπορούν να ζητούν τη γνώμη του οργανισμού για νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ «σε ό,τι αφορά τη συμβατότητά τους με τα θεμελιώδη δικαιώματα». Το συγκεκριμένο καθήκον συμβάλλει στην επίτευξη του γενικού στόχου του οργανισμού, ήτοι στην παροχή στήριξης στα θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη της ΕΕ ώστε να σέβονται πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα. 

Ο FRA διατηρεί στενούς δεσμούς με τα ακόλουθα θεσμικά όργανα και οργανισμούς της ΕΕ:

  • Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
  • Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή
  • Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών
  • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
  • Οργανισμοί της ΕΕ