EU-institutioner och andra organ

Byrån har utvecklat ett mycket dynamiskt samarbete med EU-institutionerna och flera andra EU-byråer. FRA utarbetar sin verksamhet självständigt men har en regelbunden dialog med Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Genom sin omfattande forskning i många av EU:s medlemsstater kan byrån erbjuda EU-institutionerna expertkunskaper, analyser och råd när det gäller grundläggande rättigheter.

EU-flaggan

I Stockholmsprogrammet – ”Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd”, som antogs 2010, uppmanade Europeiska rådet EU:s institutioner att ”göra fullt bruk av sakkunskapen hos FRA och att när så är lämpligt nära samråda med byrån, i enlighet med dess mandat, om framtagande av politik och lagstiftning med betydelse för de grundläggande rättigheterna”. Uppmaningen förstärktes också i de Strategiska riktlinjerna på området för frihet, säkerhet och rättvisa i juni 2015, där Europeiska rådet uppmanade EU:s institutioner och medlemsstater att ”mobilisera experter från berörda EU-byråer såsom FRA.”

FRA kan lämna yttranden och slutsatser till EU:s institutioner och medlemsstater på specifika tematiska områden. Europaparlamentet, rådet eller kommissionen kan dessutom be byrån att yttra sig om EU:s lagstiftningsförslag ”när det gäller överensstämmelsen med de grundläggande rättigheterna.” Denna specifika uppgift bidrar till byråns övergripande målsättning att stödja EU:s institutioner och medlemsstater i att fullt ut respektera grundläggande rättigheter. 

FRA upprätthåller särskilt nära förbindelser med följande:

  • Europaparlamentet
  • Europeiska unionens råd
  • Europeiska kommissionen
  • Europeiska regionkommittén
  • Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
  • EU:s byråer