EU:s medlemsstater

FRA samarbetar med EU:s alla medlemsstater för att hjälpa dem att bli bättre på att främja och skydda de grundläggande rättigheterna nationellt och lokalt.

EU-flaggan

Byråns stöd och sakkunskap hjälper medlemsstaterna att följa de grundläggande rättigheterna fullt ut när de genomför EU:s lagstiftning. Detta kompletterar byråns samarbete med EU-institutionerna.

För att garantera nära arbetsförbindelser med FRA utser varje medlemsstat en regeringstjänsteman till nationell sambandsman som arbetar direkt med FRA.

Nationella sambandsmän (national liason officers, NLO) är byråns huvudsakliga kontaktpunkt i medlemsstaterna. Kontinuerliga diskussioner och regelbundna möten bidrar till att skapa ett starkt samarbete som säkerställer att information sprids och att nationella behov erkänns och tas upp.

De nationella sambandsmännen kan yttra sig om FRA:s förslag till de årliga arbetsprogrammen. Det ger byrån större förståelse för den typ av analys och stöd kring grundläggande rättigheter som medlemsstaterna behöver för att forma en välunderbyggd policy. Byrån informerar regelbundet de nationella sambandsmännen om forskningsresultat, kommande rapporter och aktiviteter och de nationella sambandsmännen återkopplar om hur ändamålsenligt och relevant byråns arbete är. De hjälper också till med att kommunicera FRA:s arbete till berörda nationella ministerier, avdelningar och statliga organ.

Sedan oktober 2017 deltar Nordmakedonien i FRA:s arbete som observatör. Sedan juli 2018 deltar Serbien i FRA:s arbete som observatör.

Projektsamarbete

FRA har regelbunden kontakt med statliga experter vid nationella, regionala och lokala myndigheter och arrangerar möten med dem i anslutning till specifika projekt. Detta samarbete gör att byrån bättre kan tillgodose behoven hos yrkesmän och tjänstemän som är ansvariga för att skydda grundläggande rättigheter på alla styrande nivåer.

Som en del av sitt projekt för romer har byrån exempelvis ett nära samarbete med EU:s medlemsstater för att ta fram metoder för att mäta framsteg när det gäller romers integration i hela EU. Inom ett annat område samlar FRA bevis för i vilken utsträckning homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter respekteras i EU, i syfte att hjälpa regeringar att ta fram policyer som följer EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna där diskriminering på grund av sexuell läggning förbjuds.

Kontakt:

nlo@fra.europa.eu