EUs CRPD-–mekanism – Främjande

Att främja de mänskliga rättigheterna inom EU och runt om i världen är ett av EU:s främsta mål.

CRPD är nu en integrerad del i EU:s rättsordning. Detta innebär att EU:s lagstiftning och metoder måste överensstämma med konventionskraven.

Hur medlemmarna i EU-mekanismen främjar CRPD

Europaparlamentet

  • främjar rättigheter för personer med funktionsnedsättning genom offentliga debatter och utfrågningar, konferenser och presskonferenser, och
  • upprättar ett utskottsnätverk som leds av utskottet för sysselsättning och sociala frågor och består av medlemmar från olika utskott, för att granska och kontrollera dokument och verksamheter, öka medvetenheten om frågor som rör funktionsnedsättning och främja ett samordnat synsätt, där så är möjligt.

Europeiska ombudsmannen

  • hjälper till att informera europeiska medborgare om deras rättigheter och skyldigheter, och
  • arbetar med nationella och regionala ombudsmän inom Europeiska ombudsmannanätverket för att främja god administrativ praxis i hela EU.

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter (FRA)

  • tar upp rättigheter för personer med funktionsnedsättning som en särskild del i dess informationsverksamhet, däribland genom offentliggörande av rapporter och annat material, medverkan av berörda parter, kommunikation och evenemang, och
  • införlivar funktionsnedsättningsaspekten i andra tematiska områden och verksamheter.

Europeiskt handikappforum

  • främjar rättigheterna för personer med funktionsnedsättning genom informationskampanjer, t.ex. om den fria rörligheten för personer med funktionsnedsättning,
  • kontrollerar att EU:s lagstiftning och politiska strategier överensstämmer med CRPD, och
  • ger teknisk rådgivning till offentliga och privata myndigheter om tillämpningen av CRPD.