Мрежа на ЕС за прилагане на КПХУ — насърчаване

Насърчаването на зачитането на правата на човека в ЕС и по света е една от основните цели на ЕС.

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания вече е част от правния ред на ЕС, което означава, че законодателството и практиките на ЕС трябва да отговарят на изискванията на Конвенцията.

Как членовете на мрежата на ЕС насърчават прилагането на КПХУ

Европейският парламент:

  • насърчава зачитането на правата на хората с увреждания чрез публични дебати и изслушвания, конференции и пресконференции;
  • е създал междуведомствена мрежа, председателствана от Комисията по заетост и социални въпроси, в която участват членове на различни парламентарни комисии, чиято задача е да преглеждат и проверяват документи и дейности, да повишават осведомеността по въпроси свързани с хората с увреждания, и да стимулират, когато е възможно, координиран подход.

Европейският омбудсман::

  • съдейства за информирането на европейските граждани относно техните права и задължения;
  • работи съвместно с националните и регионалните омбудсмани в рамките на Европейската мрежа на омбудсманите за насърчаване на добри административни практики в ЕС.

Агенцията на ЕС за основните права::

  • включва правата на хората с увреждания като отделен компонент в работата си по повишаване на осведомеността, по-специално чрез публикуване на доклади и други материали, сътрудничество със заинтересованите страни, комуникационни дейности и организиране на събития;
  • интегрира въпроси, свързани с правата на хората с увреждания, в други тематични области и дейности на Агенцията.

Европейският форум на хората с увреждания:

  • насърчава зачитането на правата на хората с увреждания чрез кампании за повишаване на осведомеността, например относно свободата на движение на хората с увреждания;
  • наблюдава съответствието на законодателството и политиките на ЕС с КПХУ;
  • предоставя технически съвети на обществеността и частни организации относно прилагането на КПХУ.