Какво представляват основните права?

© Unsplash/Oliver Cole
Основните права са права и свободи, които са достояние на всички в ЕС. Те не се променят, независимо къде сте, какви са убежденията ви или как живеете.

Тези права налагат важни принципи, например достойнство, справедливост, уважение и равенство. Те определят стандарти за начина, по който живеем и работим в Европа днес.

Основните права са в основата на европейския проект. Те са заложени от ЕС в Хартата на основните права на ЕС. FRA е създадена, за да ги защитава и насърчава.

Основните права са нашето културно наследство, но въпреки това съществуват редица пречки при упражняването им. FRA събира и анализира данни, за да разбере и разреши тези проблеми.

Работим в партньорство с институциите на ЕС, държавите членки и гражданското общество. Благодарение на общите ни усилия основните права се превръщат в реалност за всички хора, които живеят в ЕС.

Какво представлява Хартата на основните права на ЕС?

Хартата на основните права на Европейския съюз е правният акт на ЕС за правата на човека. В 50 члена са събрани правата и свободите на всеки човек в ЕС.

В общите разпоредби на Хартата е изложено подробното ѝ тълкуване и прилагане. Държавите членки имат задължението да зачитат и спазват Хартата, когато действат в рамките на правото на ЕС.

Европейската конвенция изготви Хартата през 1999 г. Европейският парламент я прогласи година по-късно. Хартата придоби пълно правно действие с Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г.

Кога органите трябва да прилагат Хартата?

Харта на основните права е обвързваща за държавите членки „единствено когато... прилагат правото на Съюза“. Същевременно правото на ЕС често се прилага на национално равнище. То оказва влияние върху важни части от законодателството и нормотворчеството на държавите членки.

Това превръща съдиите, политиците, правителствените служители и практикуващите юристи в основни застъпници на Хартата. Хартата се прилага всеки път, когато те работят в рамките на правото на ЕС.

Прилагането на Хартата е основополагащо за правилното прилагане на правото на ЕС. В наръчника на FRA за прилагане на Хартата на основните права са предложени насоки.