FRANET

FRANET е мултидисциплинарната изследователска мрежа на Агенцията. Тази мрежа включва изпълнители от всяка държава - членка на ЕС, Обединеното кралство и държави, които имат статут на наблюдател, които при поискване предоставят на FRA актуални данни по въпроси, свързани с основните права, за да улеснят извършването на сравнителни анализи от Агенцията.

Агенцията започна да използва услугите на FRANET през ноември 2018 г.