You are here:

Дял II Свободи

 • Член 6 - Право на свобода и сигурност

   Всеки има право на свобода и сигурност.

 • Член 7 - Зачитане на личния и семейния живот

   Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения.

 • Член 8 - Защита на личните данни
   1. Всеки има право на защита на неговите лични данни.
   2. Тези данни трябва да бъдат обработвани добросъвестно, за точно определени цели и въз основа на съгласието на заинтересованото лице или по силата на друго предвидено от закона легитимно основание. Всеки има право на достъп до събраните данни, отнасящи се до него, както и правото да изиска поправянето им.
   3. Спазването на тези правила подлежи на контрол от независим орган.
 • Член 9 - Право на встъпване в брак и право на създаване на семейство

   Правото на встъпване в брак и правото на създаване на семейство са гарантирани в съответствие с националните закони, които уреждат упражняването на тези права.

 • Член 10 - Свобода на мисълта, съвестта и религията
   1. Всеки има право на свобода на мисълта, съвестта и религията. Това право включва свободата да променя своята религия или убеждения и свободата да изповядва своята религия или убеждения индивидуално или колективно, публично или частно, чрез богослужение, обучение, религиозни обреди и ритуали.
   2. Правото на отказ от военна служба се признава съгласно националните закони, които уреждат упражняването на това право.
 • Член 11 - Свобода на изразяване на мнение и свобода на информация
   1. Всеки има право на свобода на изразяването на мнения. Това право включва свободата да отстоява своето мнение, да получава и да разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите.
   2. Свободата и плурализмът на медиите се зачитат.
 • Член 12 - Свобода на събранията и сдруженията
   1. Всеки има право на свобода на мирни събрания и на свободно сдружаване, на всяко равнище, по-специално в областите на политическото, профсъюзното или гражданското сдружаване, включително правото да образува и членува в професионални съюзи за защита на своите интереси.
   2. Политическите партии на равнището на Съюза допринасят за изразяването на политическата воля на гражданите на Съюза.
 • Член 13 - Свобода на изкуствата и науките

   Изкуствата и научните изследвания са свободни. Академичната свобода се зачита.

 • Член 14 - Право на образование
   1. Всеки има право на образование, както и на достъп до професионално и продължаващо обучение.
   2. Това право включва възможността да се получи безплатно задължително образование.
   3. Свободата да се създават учебни заведения при зачитане на демократичните принципи, както и правото на родителите да осигуряват образованието и обучението на децата си в съответствие със своите религиозни, философски и педагогически убеждения, се зачитат съгласно националните закони, които уреждат тяхното упражняване.
 • Член 15 - Свобода при избор на професия и право на труд
   1. Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или приета професия.
   2. Всеки гражданин на Съюза има свободата да търси работа, да работи, да се установява или да предоставя услуги във всички държави-членки.
   3. Гражданите на трети страни, които имат разрешение да работят на територията на държавите-членки, имат право на условия на труд еднакви на условията, на които имат право гражданите на Съюза.
 • Член 16 - Свобода на стопанската инициатива

   Свободата на стопанската инициатива се признава в съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики.

 • Член 17 - Право на собственост
   1. Всеки има право да се ползва от собствеността на имуществото, което е придобил законно, да го ползва, да се разпорежда с него и да го завещава. Никой не може да бъде лишен от своята собственост, освен в обществена полза, в предвидените със закон случаи и условия и срещу справедливо и своевременно обезщетение за понесената загуба. Ползването на имуществото може да бъде уредено със закон до степен, необходима за общия интерес.
   2. Интелектуалната собственост е защитена.
 • Член 18 - Право на убежище

   Правото на убежище се гарантира при спазване на правилата на Женевската конвенция от 28 юли 1951 г. и на Протокола от 31 януари 1967 г. за статута на бежанците и в съответствие с Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз (наричани по-нататък "Договорите").

 • Член 19 - Защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и екстрадиране
   1. Колективното експулсиране е забранено.
   2. Никой не може да бъде принудително отведен, експулсиран или екстрадиран към държава, в която съществува сериозен риск да бъде осъден на смърт, да бъде подложен на изтезание или на друго нечовешко или унизително отношение или наказание.

Дял II Свободи