You are here:

II Jaotis Vabadused

 • Artikkel 6 - Õigus vabadusele ja turvalisusele

   Igaühel on õigus isikuvabadusele ja turvalisusele.

 • Artikkel 7 - Era- ja perekonnaelu austamine

   Igaühel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust.

 • Artikkel 8 - Isikuandmete kaitse

   1. Igaühel on õigus oma isikuandmete kaitsele.

   2. Selliseid andmeid tuleb töödelda asjakohaselt ning kindlaksmääratud eesmärkidel ja asjaomase isiku nõusolekul või muul seaduses ettenähtud õiguslikul alusel. Igaühel on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega ja nõuda nende parandamist.

   3. Nende sätete täitmist kontrollib sõltumatu asutus.

 • Artikkel 9 - Õigus abielluda ja õigus luua perekond

   Õigus abielluda ja õigus luua perekond tagatakse nende õiguste kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide kohaselt.

 • Artikkel 10 - Mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadus

   1. Igaühel on õigus mõtte-, südametunnistuse- ja usuvabadusele. See õigus kätkeb vabadust muuta usku või veendumusi, samuti vabadust kuulutada usku või veendumusi nii üksi kui ka koos teistega, avalikult või eraviisiliselt kultuse, õpetamise, tava ja kombetalituse kaudu.

   2. Õigust keelduda sõjaväeteenistusest oma veendumuste tõttu tunnustatakse selle õiguse kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide kohaselt.

 • Artikkel 11 - Sõna- ja teabevabadus

   1. Igaühel on õigus sõnavabadusele. See õigus kätkeb arvamusvabadust ning vabadust saada ja levitada teavet ja ideid avaliku võimu sekkumiseta ning sõltumata riigipiiridest.

   2. Massiteabevahendite vabadust ja mitmekesisust austatakse.

 • Artikkel 12 - Kogunemis- ja ühinemisvabadus

   1. Igaühel on õigus rahumeelselt koguneda ning moodustada ühinguid kõigil tasanditel, eelkõige poliitika, ametiühingute ja kodanikuühiskonna valdkonnas; see kätkeb igaühe õigust oma huvide kaitseks ametiühinguid luua ja neisse astuda.

   2. Liidu tasandi poliitilised erakonnad toetavad liidu kodanike poliitilise tahte väljendamist.

 • Artikkel 13 - Kunsti ja teaduse vabadus

   Kunsti ja teadusuuringuid ei piirata. Akadeemilist vabadust austatakse.

 • Artikkel 14 - Õigus haridusele

   1. Igaühel on õigus haridusele ning õigus saada kutse- ja täiendusõpet.
   2. See õigus kätkeb võimalust saada tasuta kohustuslikku haridust.
   3. Vabadust asutada demokraatia põhimõtetest lähtudes haridusasutusi ja vanemate õigust tagada lastele oma usuliste, filosoofiliste ja pedagoogiliste veendumuste kohane haridus ja õpetamine austatakse nimetatud vabaduse ja õiguse kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide kohaselt.

 • Artikkel 15 - Kutsevabadus ja õigus teha tööd

   1. Igaühel on õigus teha tööd ja tegutseda vabalt valitud või vastuvõetaval kutsealal.
   2. Igal liidu kodanikul on vabadus otsida tööd, töötada, teostada asutamisõigust ning pakkuda teenuseid kõikides liikmesriikides.
   3. Kolmandate riikide kodanikel, kellel on luba töötada liikmesriikide territooriumil, on õigus liidu kodanikega võrdsetele töötingimustele.

 • Artikkel 16 - Ettevõtlusvabadus

   Ettevõtlusvabadust tunnustatakse liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade kohaselt.

 • Artikkel 17 - Õigus omandile

   1. Igaühel on õigus vallata, kasutada, käsutada ja pärandada oma seaduslikul teel saadud omandit. Kelleltki ei tohi tema omandit ära võtta muidu kui üldistes huvides ja seaduses ettenähtud juhtudel ja tingimustel ning õigeaegse ja õiglase hüvituse eest. Omandi kasutamist võib reguleerida seadusega niivõrd, kui see on vajalik üldistes huvides.
   2. Intellektuaalomandit kaitstakse.

 • Artikkel 18 - Varjupaigaõigus

   Varjupaigaõigus tagatakse 28. juuli 1951. aasta Genfi konventsiooni ja 31. jaanuari 1967. aasta pagulasseisundi protokolli sätete ning Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu toimimise lepingu (edaspidi "aluslepingud") kohaselt.

 • Artikkel 19 - Kaitse tagasisaatmise, väljasaatmise või väljaandmise korral

   1. Kollektiivne väljasaatmine on keelatud.
   2. Kedagi ei tohi tagasi saata, välja saata või välja anda riiki, kus teda tõsiselt ohustab surmanuhtlus, piinamine või muu ebainimlik või alandav kohtlemine või karistus.

II Jaotis Vabadused