Mis on põhiõigused?

© Unsplash/Oliver Cole
Põhiõigused on elementaarsed õigused ja vabadused, mis on tagatud kõigile inimestele ELis, olenemata nende päritolust, veendumustest või eluviisist.

Nende õigustega kaitstakse olulisi põhimõtteid, nagu väärikus, õiglus, austus ja võrdõiguslikkus. Neist lähtuvad elu- ja töötingimuste standardid tänapäeva Euroopas.

Põhiõigused on Euroopa projekti keskmes ja ELi tasandil on need sätestatud Euroopa Liidu põhiõiguste hartas. FRA asutati selleks, et neid põhiõigusi kaitsta ja edendada.

Siiski esineb arvukalt probleeme, mis ohustavad põhiõiguste järgimist. FRA kogub ja analüüsib andmeid, et neid probleeme mõista ja lahendada.

Teeme koostööd ELi institutsioonide, liikmesriikide ja kodanikuühiskonnaga. Üheskoos töötame selle nimel, et kõik ELis elavad inimesed saaksid kasutada oma põhiõigusi.

Mis on ELi põhiõiguste harta?

ELi põhiõiguste harta on Euroopa Liidu inimõiguste koodeks. 50 artiklis on sätestatud õigused ja vabadused, mis on tagatud kõigile ELis elavatele inimestele.

Harta üldsätetes on üksikasjalikult selgitatud nende tõlgendamist ja kohaldamist. Liikmesriikidel on kohustus hartat liidu õiguse kohaldamisel austada ja järgida.

Harta koostas 1999. aastal Euroopa konvent ja Euroopa Parlament kuulutas selle välja 2000. aastal. Harta jõustus täielikult Lissaboni lepinguga 1. detsembril 2009.

Millal peavad ametiasutused hartat kohaldama?

ELi põhiõiguste harta on liikmesriikidele siduv „üksnes liidu õiguse rakendamise korral“. Kuid ELi õigus kohaldub sageli ka liikmesriikide tasandil. Harta mõjutab liikmesriikide õiguse ja poliitikakujundamise olulisi osi.

Seetõttu on see oluline töövahend eelkõige kohtunikele, poliitikutele, riigiametnikele ja õigustöötajatele, kes kohaldavad hartat kõikides ELi õigusega seotud küsimustes.

Harta kohaldamine on ELi õiguse nõuetekohasel rakendamisel keskse tähtsusega. Suunised on FRA käsiraamatus põhiõiguste harta kohaldamise kohta.