Puuetega inimeste õiguste konventsiooni kohane ELi raamistik – kaitse

Puuetega inimeste õiguste konventsiooni vastu võttes kohustus Euroopa Liit rakendama konventsiooni liidu pädevusvaldkondades, mis on sätestatud ELi aluslepingutes. Paljude puuetega inimeste õiguste konventsioonis käsitletavate valdkondade ja küsimuste eest vastutavad ELi liikmesriigid.

Kui olete Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik, kui elate mõnes liikmesriigis või kui teil on Euroopa Liidus oma ettevõte, siis tulenevad teile Euroopa Liidu õigusest teatud õigused.

Üksikisikute kaitsmine liidu õiguse rikkumiste eest on peamiselt riiklike järelevalveraamistike ja kohtute ülesanne. Kui teile tundub, et riigi ametiasutused ei ole teie õigusi arvesse võtnud, tuleks selle küsimusega pöörduda kõigepealt riiklike asutuste poole.

Kui aga asi puudutab konkreetses olukorras vahetult kohaldatavat liidu õigusnormi, võib teid aidata ka Euroopa Liit.

Kuidas kaitsevad ELi raamistiku liikmed puuetega inimeste õiguste konventsioonist tulenevaid õigusi?

ELi raamistiku liikmed, nagu Euroopa Parlament ja Euroopa Ombudsman, saavad võtta meetmeid.

Petitsiooni esitamine Euroopa Parlamendile on kasulik vahend, mille abil kodanikud saavad õiguse ametlikule ärakuulamisele ELi institutsioonides ning mis seob vahetult kodanikke ja nende valitud esindajaid. Kodanikud võivad ka juhtida parlamendi tähelepanu ELi õigusaktide rikkumisele või ebaõigele rakendamisele. Euroopa Parlamendis vastutab petitsioonide eest petitsioonikomisjon.

Euroopa Ombudsman uurib Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste vastu esitatud haldusliku omavoli kaebusi. Isikud, kelle arvates ei ole mõne Euroopa Liidu institutsiooni tegevus puuetega inimeste õiguste konventsiooniga kooskõlas, võivad selle kohta esitada ombudsmanile kaebuse.

Euroopa Ombudsman on menetlenud puudega seotud kaebusi seoses juurdepääsuga ELi institutsioonide hoonetele, viipekeele tõlkega üritustel, materjali kättesaadavusega veebilehtedel ning tervisekindlustuse nõuetega, mille on esitanud ELi asutuste töötajad, kellel on puudega lapsed.

Kui olete Euroopa Liidu liikmesriigi kodanik või elate mõnes liikmesriigis, võite esitada kaebuse Euroopa Ombudsmanile. Euroopa ombudsmanile võivad esitada kaebusi ka Euroopa Liidus registreeritud ettevõtted, liidud või muud organid.

Ombudsman on avaldanud ka 24 keeles kergesti arusaadava selgituse, milles ta tutvustab oma tööd ja seda, kuidas esitada kaebust.

Euroopa Puuetega Inimeste Foorum (EDF) jagab teavet puuetega inimestele, kes on isiklikult kogenud diskrimineerimist, ning juhib vastutavate asutuste ja üldsuse tähelepanu neile juhtumitele.

Euroopa Puuetega Inimeste Foorum osutab abi ka kaebuste esitamisel Euroopa Inimõiguste Kohtule ja Euroopa sotsiaalõiguste komiteele kolmandate isikute sekkumise kaudu.

Muu ELi õiguse kohane kaitse

Kui soovite esitada kaebust mõne meetme (õigus- või haldusnormi), selle puudumise või liikmesriigi tava kohta, mis on teie arvates vastuolus liidu õigusega, võite pöörduda ka Euroopa Komisjoni poole.

Kui te ei ole ELi õiguse asjatundja, võib teil olla keeruline kindlaks teha, missugust konkreetset seadust on teie arvates rikutud. Kiiret ja mitteametlikku nõu emakeeles võite saada Teie Euroopa Nõuande teenuselt.

Kaitse väljaspool ELi õigust

Kui soovite esitada kaebust mõne meetme (õigus- või haldusnormi), selle puudumise või liikmesriigi tava kohta, mis on teie arvates vastuolus liidu õigusega, võite pöörduda ka Euroopa Komisjoni poole.

Kui te ei ole ELi õiguse asjatundja, võib teil olla keeruline kindlaks teha, missugust konkreetset seadust on teie arvates rikutud. Kiiret ja mitteametlikku nõu emakeeles võite saada Teie Euroopa Nõuande teenuselt.