ES struktūra Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām — aizsardzība

Pieņemot CRPD, ES apņēmās īstenot šo konvenciju ES kompetences jomās, kā noteikts ES līgumos. ES dalībvalstis ir atbildīgas par daudzām šīs konvencijas jomām un jautājumiem.

Ja esat ES dalībvalsts valstspiederīgais, dzīvojat kādā no dalībvalstīm vai veicat uzņēmējdarbību Eiropas Savienībā, ES tiesību akti jums nodrošina virkni tiesību.

Personu aizsardzība pret ES tiesību aktu pārkāpumiem ir galvenokārt pārraudzības struktūru valstu līmenī un tiesu kompetencē. Tāpēc, ja uzskatāt, ka valsts iestādes ir pārkāpušas jūsu tiesības, jums vispirms ir jāvēršas valsts struktūrvienībās.

Tomēr, ja uz jūsu lietu tieši attiecas ES tiesību akti, jautājumā var palīdzēt arī ES.

Kā ES struktūras dalībnieki aizsargā tiesības saskaņā ar CRPD

ES struktūras dalībnieki, piemēram, Eiropas Parlaments un Eiropas Ombuda birojs, var jums sniegt palīdzību.

Pilsoņi var izmantot tādu vērtīgu līdzekli kā lūgumrakstus Eiropas Parlamentam, ar kura palīdzību viņi tiek uzaicināti uz oficiālām sēdēm ar ES iestādēm. Šādi tiek panākta tieša saikne ar ievēlētajiem ierēdņiem. Tāpat viņi var paziņot Parlamentam par ES tiesību aktu pārkāpumiem vai nepareizu piemērošanu. Eiropas Parlamentā par lūgumrakstiem atbild Lūgumrakstu komiteja.

Eiropas Ombuda birojs izskata sūdzības par pieļautām administratīvām kļūmēm Eiropas Savienības institūcijās, iestādēs, birojos un aģentūrās. Personām, kuras uzskata, ka kāda ES iestāde nerīkojas saskaņā ar CRPD, ir tiesības vērsties Ombuda birojā, lai pieprasītu kompensāciju.

Eiropas Ombuda birojs ir izskatījis ar invaliditāti saistītas sūdzības par piekļuvi ES iestāžu ēkām, tulkošanu zīmju valodā pasākumos un piekļuvi tīmekļa vietņu saturam, kā arī to ES iestāžu darbinieku prasības par veselības apdrošināšanu, kuriem ir bērni invalīdi.

Ja esat ES dalībvalsts pilsonis vai pastāvīgi uzturaties dalībvalstī, jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas Ombuda birojam. Sūdzības var iesniegt arī uzņēmumi, asociācijas vai citas institūcijas ar juridisko adresi Eiropas Savienībā.

Ombuda birojs ir publicējis vienkāršu un saprotamu izklāstu 24 valodās par to, kā tas strādā un kā iesniegt sūdzību.

Eiropas forums personām ar invaliditāti (EDF) sniedz konsultācijas personām ar invaliditāti, kuras saskārušās ar diskrimināciju, kā arī informē par šiem gadījumiem atbildīgās iestādes un sabiedrību kopumā.

EDF arī sniedz palīdzību, ja cietusī persona pieprasa kompensāciju Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Eiropas Sociālo tiesību komitejā, un EDF procesā iesaistās kā trešā puse.

Cita veida aizsardzība saskaņā ar ES tiesību aktiem

Jūs varat iesniegt sūdzību arī Eiropas Komisijai par jebkuru dalībvalsts īstenotu pasākumu (normatīvo aktu vai administratīvu aktu), pasākuma neesamību vai praksi, kas, jūsuprāt, ir pretrunā ar ES tiesību aktiem.

Ja nepārzināt ES tiesību aktus eksperta līmenī, var nebūt viegli noskaidrot, kurš tiesību akts, pēc jūsu domām, ir pārkāpts. Ātru un neoficiālu atbildi jūsu valodā sniegs dienests „Tavs Eiropas padomdevējs”.

Aizsardzība ārpus ES tiesību aktu regulējuma

Jūsu tiesības ārpus ES tiesību aktu regulējuma aizsargā valsts konstitūcija un tiesību akti.

Ja uzskatāt, ka uz jūsu tiesību pārkāpumu neattiecas neviens ES tiesību akts, jums jāiesniedz sūdzība attiecīgajā valsts iestādē, kuru starpā var būt valdība, valsts tiesa vai īpaša cilvēktiesību iestāde.

Interaktīvais instruments , var palīdzēt noskaidrot pareizo iestādi jūsu pamattiesību jautājuma risināšanai.