ANO, EDSO un citas starptautiskās organizācijas

Aģentūra sadarbojas ar Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO), Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO), Eiropas Padomi un citām starptautiskām organizācijām. Šī sadarbība ir FRA dibināšanas regulas daļa un ietver ekspertu konsultācijas, konferences un seminārus, kā arī datu un informācijas apmaiņu. Sadarbība rada sinerģiju un optimizē resursus, lai nepieļautu darba dublēšanos. Tā arī palīdz nodrošināt, ka dažādu organizāciju darbs papildina cits citu, lai ieteikumi un konsultācijas būtu saskaņotāki.

Šajā lapā ir sniegta informācija par FRA sadarbību ar:

Apvienoto Nāciju Organizācija

Aģentūra sadarbojas ar plašu ANO struktūru loku. Piemēram, tā apkopo attiecīgus ES dalībvalstu konstatējumus un iesniedz tos ANO cilvēktiesību līguma izpildes uzraudzības struktūrām un īpašām procedūrām. Tā arī sniedz ieguldījumu ANO vispārējā regulārā pārskata procesā.

FRA regulāri tiekas ar ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroju (OHCHR), ANO Augsto komisāru bēgļu jautājumos (UNHCR), ANO Narkotiku un noziedzības novēršanas biroju (UNODC), kā arī ar ANO Attīstības programmu (UNDP), ANO Bērnu fondu (UNICEF), Starptautisko Migrācijas organizāciju (IOM) un Starptautisko darba organizācija (SDO).

FRA darba orientēšana uz ilgtspējīgas attīstības mērķiem

Ilgtspējīgos attīstības mērķos (IAM) ir noteikti vispārīgi attīstības mērķi 2015.–2030. gadam. Tie aizstāj tūkstošgades attīstības mērķus, kas aptvēra 2000.–2015. gadu. 17 IAM, ko koordinē ANO, ir pamatā lielākajai daļai pasaules attīstības un daudzpusējās sadarbības.

Rīki, kas sasaista IAM ar pamattiesību aizsardzības instrumentiem:

Valstis un pilsoniskā sabiedrība, taču arī tādas struktūras kā korporācijas palīdz sasniegt IAM. Pūliņi 2015.–2030. gada perioda sākumā bija lielākoties vērsti uz 230 rādītāju nodrošināšanu ar datiem, kas sakārtoti atbilstoši 169 mērķiem un 17 IAM. FRA to veicina, sadarbojoties ar Eurostat, lai nodrošinātu rādītājus ES līmenī, un veicot ieguldījumu metodoloģiskajās konsultācijās ANO līmenī.

ANO 2018. gada 10. decembrī atzīmē Vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 70 gadu jubileju ar gadu ilgo kampaņu “Iestājies par cilvēktiesībām”.

Eiropas Drošības un sadarbības organizācija

FRA cieši sadarbojas ar Eiropas Drošības un sadarbības organizāciju (EDSO), jo īpaši ar tās Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību biroju (ODIHR). Tas ietver kopīgus pasākumus ES dalībvalstīs.

Šīs sadarbības piemēri ir:

Naida noziegumu apkarošana.

FRA un ODIHR sadarbojas, lai palīdzētu valstīm reģistrēt un apkopot datus par naida noziegumiem. Tie kopīgi organizē valstu darbseminārus, kuros sniedz tehnisku palīdzību valsts tiesībaizsardzības un krimināltiesību iestādēm. Šī iniciatīva tika īstenota pēc tam, kad 2014. gadā tika publicēta ODIHR Praktiskā rokasgrāmata par datu par naida noziegumiem vākšanu un uzraudzību. ODIHR arī piedalās Naida noziegumu reģistrēšanas metodoloģijas apakšgrupā, kuru koordinē FRA;

Vardarbības pret sievietēm apmēra atklāšana.

FRA vardarbības pret sievietēm apsekojums kļuva par ticamu un salīdzināmu datu avotu par vardarbības pret sievietēm apmēru, raksturu un sekām ES dalībvalstīs. EDSO sekretariāta Dzimumu nodaļa īstenoja līdzīgu apsekojumu par sieviešu labklājību un drošību, pamatojoties uz FRA apsekojumu. Tas aptver vairākas valstis, kas nav ES dalībvalstis, Dienvidaustrumeiropā, Austrumeiropā un Dienvidkaukāzā. FRA ir sniegusi tehniskas konsultācijas visā EDSO apsekojumā — pirmie rezultāti ir gaidāmi 2019. gadā;

Cilvēku ar invaliditāti politiskās līdzdalības veicināšana.

FRA piedalās ODIHR ekspertu grupā jautājumos, kas skar cilvēku ar invaliditāti līdzdalību politiskajā un sabiedriskajā dzīvē. Šī grupa konsultē ODIHR par jautājumiem, kas saistīti ar invaliditāti un attiecīgajām norisēm dažādās EDSO valstīs. Grupa pirmo reizi tikās Skopjē 2017. gada 22. jūnijā.

FRA arī cieši sadarbojas ar EDSO Augsto komisāru nacionālo minoritāšu jautājumos (HCNM).

Citas starptautiskās organizācijas

Aģentūra sadarbojas arī ar citām starptautiskām organizācijām, piemēram, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (ESAO), Starptautisko migrācijas politikas attīstības centru (ICMPD) un citām starptautiska rakstura organizācijām, jo īpaši ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem.

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti Aģentūra sadarbojas ar EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem kā stratēģisku partneri pamattiesību aizsardzībā, veicināšanā un īstenošanā. Sadarbības mērķis ir atbalstīt EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu finansēto programmu un projektu izstrādi un īstenošanu atlasītajās ES dalībvalstīs. Tās mērķis ir arī palielināt izpratni par pamattiesībām, sociālās atstumtības un diskriminācijas apkarošanu un atbalstīt saistītās pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas.

Aģentūra ir viena no trim starptautiskajām partnerorganizācijām (SPO), kas atbalsta EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentus stratēģiskā līmenī, lai nodrošinātu, ka programmas un projekti atbilst Eiropas un starptautiskiem standartiem.

FRA sadarbojas ar finanšu instrumentiem trīs dažādos veidos:

  1. kā SPO — aģentūra konsultē un piedalās vairākās finanšu instrumentu programmās, proti, Čehijā programmā “Cilvēktiesības, romu integrācija un vardarbība ģimenē un dzimuma dēļ” un Grieķijā programmā “Romu iekļaušana un iespēju nodrošināšana”;
  2. kā starptautisks projekta partneris projektu līmenī, tostarp Bulgārijā, Čehijā un Grieķijā;
  3. sadarbība un stratēģiska komunikācija par notikumiem, kas saistīti ar ES pamattiesībām, piemēram, ES Padomes prezidentūras un EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu kopīgu konferenci, kad ES prezidentūru vada kāda no finanšu instrumentu saņēmējvalstīm. Finanšu instrumenti ir arī aģentūras Pamattiesību foruma stratēģiskais partneris, sniedzot finansiālu atbalstu delegātu līdzdalībai un dalībai foruma konsultatīvajā padomē. 

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumenti ir Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas ieguldījums ekonomisko un sociālo atšķirību mazināšanā Eiropā un divpusējo attiecību stiprināšanā ar 15 saņēmējvalstīm.

Plašāka informācija par EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentiem ir sniegta nākamajā video: 

EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu datu portāls.