YK, Etyj ja muut kansainväliset organisaatiot

Virasto tekee yhteistyötä Yhdistyneiden kansakuntien (YK), Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj), Euroopan neuvoston ja muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Tästä yhteistyöstä säädetään perusoikeusviraston perustamisasetuksessa, ja siihen sisältyy asiantuntijoiden kuulemista, konferensseja ja seminaareja sekä datan ja tietojen jakamista. Yhteistyöllä luodaan synergiavaikutuksia ja optimoidaan resursseja ja vältetään siten työn päällekkäisyyttä. Samalla autetaan varmistamaan eri organisaatioiden työn keskinäinen täydentävyys, jotta suositukset ja neuvonta ovat yhdenmukaisia.

Tällä sivulla on tietoa perusoikeusviraston yhteistyöstä seuraavien organisaatioiden kanssa:

Yhdistyneet kansakunnat

Virasto tekee yhteistyötä monien YK:n elinten kanssa. Se esimerkiksi kokoaa kohdennettuja tutkimustuloksia EU:n jäsenvaltioista ja toimittaa ne YK:n ihmisoikeussopimuksella perustetuille elimille ja erityismenettelyille. Virasto kokoaa tietoja myös YK:n yleistä määräaikaisarviointia varten.

Perusoikeusvirasto tapaa säännöllisesti YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston, YK:n pakolaisasiain päävaltuutetun (UNHCR), YK:n huumeiden ja rikollisuuden torjunnasta vastaavan järjestön (UNODC) sekä Yhdistyneiden kansakuntien kehitysohjelman (UNDP), YK:n lastenrahaston (Unicef), Kansainvälisen siirtolaisuusjärjestön (IOM) ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) edustajia.

Perusoikeusviraston työn keskittäminen kestävän kehityksen tavoitteisiin

Kestävän kehityksen tavoitteissa asetetaan maailmanlaajuiset kehitystavoitteet vuosiksi 2015–2030. Niillä korvataan vuosiksi 2000–2015 asetetut vuosituhannen kehitystavoitteet. YK:n koordinoimat 17 kestävän kehityksen tavoitetta luovat puitteet suurelle osalle maailmassa tehtävästä kehitysyhteistyöstä ja monenvälisestä yhteistyöstä. Jäljempänä olevassa taulukossa esitetään katsaus kestävän kehityksen tavoitteisiin ja yhdistetään ne tärkeimpiin asiaa koskeviin EU:n perusoikeuskirjan artikloihin. Lisäksi taulukossa on esimerkkejä aiheeseen liittyvistä perusoikeusviraston hankkeista.

Välineitä kestävän kehityksen tavoitteiden ja ihmisoikeusvälineiden yhdistämiseksi:

Valtiot ja kansalaisyhteiskunta sekä esimerkiksi yritysten kaltaiset toimijat osallistuvat kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. Kauden 2015–2030 alussa pyritään täyttämään tiedoilla 230 indikaattoria, jotka järjestetään 169 alatavoitteen ja 17 kestävän kehityksen tavoitteen mukaan. Perusoikeusvirasto osallistuu tähän työhön Eurostatin kanssa täyttämällä indikaattoreita EU:n tasolla ja osallistumalla menetelmiä koskeviin kuulemisiin YK:n tasolla.

YK juhlisti ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen 70. vuosipäivää 10. joulukuuta 2018 vuoden kestävällä kampanjalla, jonka teemana oli Stand up for human rights eli ihmisoikeuksien puolustaminen.

Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö

Perusoikeusvirasto tekee läheistä yhteistyötä Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) ja etenkin sen demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) kanssa. Yhteistyö koostuu viraston ja EU:n jäsenvaltioiden yhteisistä toiminnoista

muun muassa seuraavilla aloilla:

Viharikosten torjuminen

Perusoikeusvirasto ja ODIHR auttavat yhdessä valtioita kirjaamaan ja keräämään viharikoksiin liittyviä tietoja. Ne järjestävät yhdessä kansallisia työpajoja, joissa kansallisille lainvalvonta- ja oikeusviranomaisille tarjotaan teknistä tukea. Aloite käynnistettiin, kun ODIHR julkaisi vuonna 2014 käytännön oppaan viharikoksia koskevien tietojen keruuseen ja seurantaan. Lisäksi ODIHR osallistuu perusoikeusviraston koordinoimaan viharikoksia koskevien tietojen keruumenetelmiä käsittelevään alaryhmään (Subgroup on methodologies for recording data on hate crime).

Naisiin kohdistuvan väkivallan laajuuden esiin tuominen

Perusoikeusviraston naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevasta kyselytutkimuksesta saadaan luotettavia ja vertailukelpoisia tietoja naisiin kohdistuvan väkivallan laajuudesta, luonteesta ja seurauksista EU:n jäsenvaltioissa. Etyjin sihteeristön sukupuolikysymyksiä käsittelevä osasto käynnisti perusoikeusviraston tutkimuksen pohjalta samankaltaisen kyselytutkimuksen naisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Tutkimus kattaa monia EU:n ulkopuolisia maita Kaakkois- ja Itä-Euroopassa sekä Etelä-Kaukasiassa. Perusoikeusvirasto on antanut teknistä neuvontaa kaikissa Etyjin tutkimuksen vaiheissa, ja ensimmäisiä tuloksia voidaan odottaa vuonna 2019.

Vammaisten henkilöiden poliittisen osallistumisen edistäminen

Perusoikeusvirasto on osa ODIHR:n asiantuntijaryhmää, joka käsittelee vammaisten henkilöiden osallistumista poliittiseen ja julkiseen elämään. Ryhmä antaa ODIHR:lle neuvoja kysymyksissä, jotka liittyvät vammaisuuteen ja Etyjin osallistujavaltioissa tapahtuneeseen merkittävään kehitykseen. Asiantuntijaryhmä kokoontui ensimmäisen kerran Skopjessa 22. kesäkuuta 2017.

Perusoikeusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä myös Etyjin vähemmistövaltuutetun (HCNM) kanssa.

Muut kansainväliset organisaatiot

Virasto tekee yhteistyötä myös muiden kansainvälisten organisaatioiden kanssa. Näitä ovat Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (OECD), Kansainvälinen siirtolaispolitiikan kehittämiskeskus (ICMPD) ja muut luonteeltaan kansainväliset toimijat, etenkin ETA:n ja Norjan avustusrahastot (EEA and Norway Grants).

ETA:n ja Norjan avustusrahastot Virasto tekee yhteistyötä ETA:n ja Norjan avustusrahastojen kanssa niiden strategisena kumppanina perusoikeuksien suojelemisessa, edistämisessä ja toteuttamisessa. Yhteistyön tavoitteena on tukea ETA:n ja Norjan avustusrahastoista rahoitettavien ohjelmien ja hankkeiden suunnittelua ja täytäntöönpanoa valikoiduissa EU:n jäsenvaltioissa. Yhteistyöllä pyritään myös levittämään tietoa perusoikeuksista, torjumaan sosiaalista syrjäytymistä ja syrjintää sekä tukemaan näihin liittyviä kansalaisyhteiskunnan aloitteita.

Virasto on yksi kolmesta kansainvälisestä kumppaniorganisaatiosta, jotka tukevat ETA:n ja Norjan avustusrahastoja strategisella tasolla ja pyrkivät varmistamaan, että ohjelmat ja hankkeet täyttävät EU:n ja kansainväliset vaatimukset.

Peruoikeusvirasto tukee rahastoja kolmella tavalla:

  1. Kansainvälisenä kumppaniorganisaationa virasto antaa neuvontaa monista rahastojen ohjelmista. Se myös osallistuu näihin ohjelmiin, joita ovat Tšekissä toteutettava ohjelma, joka koskee ihmisoikeuksia, romanien osallistamista sekä perheväkivaltaa ja sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa, sekä Kreikassa toteutettava romanien osallistamista ja vaikutusvallan lisäämistä koskeva ohjelma.
  2. Kansainvälisenä hankekumppanina hanketasolla muun muassa Bulgariassa, Tšekissä ja Kreikassa.
  3. Perusoikeuksiin liittyviä tapahtumia koskevan yhteistyön ja viestinnän muodossa. Näitä tapahtumia ovat EU:n neuvoston puheenjohtajavaltion sekä ETA:n ja Norjan avustusrahastojen yhteinen kokous aina kun EU:n puheenjohtajana on rahastojen edunsaajamaa. Avustusrahastot ovat myös viraston perusoikeusfoorumin strategisia kumppaneita. Ne tukevat taloudellisesti valtuuskuntien osallistumista ja foorumin neuvoa-antavaan komiteaan osallistumista. 

ETA:n ja Norjan avustusrahastot ovat Islannin, Liechtensteinin ja Norjan keino tukea taloudellisen ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämistä Euroopassa ja vahvistaa kahdenvälisiä suhteita 15 edunsaajamaan välillä.

Lisätietoja ETA:n ja Norjan avustusrahastoista on jäljempänä olevassa videossa: 

ETA:n ja Norjan avustusrahastojen tietoportaali.