ООН, ОССЕ и други международни организации

Агенцията си сътрудничи с Организацията на обединените нации (ООН), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), Съвета на Европа и други международни организации. Това сътрудничество е част от Регламента за създаване на FRA и включва консултации с експерти, конференции и семинари, както и обмен на данни и информация. Чрез сътрудничеството се създават полезни взаимодействия и се оптимизират ресурсите, за да се избегне дублирането на дейности. Чрез него се гарантира, че работата на различните организации се допълва, както и че препоръките и съветите са по-добре съгласувани.

Тази страница съдържа информация за сътрудничеството на FRA с:

Организация на обединените нации

Агенцията си сътрудничи с широк кръг от органи на ООН. Тя съставя например целенасочени констатации от държавите — членки на ЕС и ги представя на органи и специалните процедури на ООН, създадени съгласно договорите за правата на човека. Агенцията също така предоставя информация на процеса за Всеобщ периодичен преглед на ООН.

FRA провежда редовно срещи със Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ), Върховния комисар на ООН за бежанците (ВКБООН), Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН), както и по Програмата на ООН за развитие (ПРООН), с Фонда на ООН за децата (УНИЦЕФ), Международната организация по миграция (МОМ) и Международната организация на труда (МОТ).

Съсредоточаване на работата на FRA върху целите за устойчиво развитие

В целите за устойчиво развитие (ЦУР) се определят глобални цели за развитие за периода 2015—2030 г. Те заместват целите на хилядолетието за развитие, които обхващат периода от 2000 до 2015 г. Координирани от ООН, в 17-те ЦУР се определя рамката за голяма част от световното развитие и многостранното сътрудничество. В таблицата по-долу е направен преглед на ЦУР, при който ЦУР се свързват с най-подходящите членове от Хартата на основните права на ЕС. В прегледа също така се дават примери за свързани проекти на FRA.

Инструменти, свързващи ЦУР с инструменти за правата на човека:

Държавите и гражданското общество, а също и субекти като корпорации, допринасят за постигането на ЦУР. Усилията в началото на периода 2015—2030 г. са насочени към попълване на 230 показателя с данни, организирани в 169 цели и 17 ЦУР. FRA допринася за това, като работи с Евростат за попълване на показателите на ниво ЕС и като допринася за свързаните с методологиите консултации на ниво ООН.

На 10 декември 2018 г. ООН отбеляза 70-годишнината от Всеобщата декларация за правата на човека с едногодишната кампания „Да отстояваме правата на човека“.

Организация за сигурност и сътрудничество в Европа

FRA си сътрудничи тясно с Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), по-конкретно с нейната Бюро за демократични институции и права на човека (БДИПЧ). Това включва съвместни дейности в държавите — членки на ЕС.

Примери за това сътрудничество включват:

Борба с престъпленията от омраза

FRA и БДИПЧ работят заедно, за да помагат на държавите да документират и събират данни за престъпленията от омраза. Те организират съвместно национални семинари, в които се предоставя техническа помощ за националните правоприлагащи и наказателноправни органи. Тази инициатива последва стартирането на Практическото ръководство на БДИПЧ за събиране и наблюдение на данните за престъпления от омраза през 2014 г. БДИПЧ участва и в подгрупата за методики за документиране на данни за престъпления от омраза, която FRA координира.

Разкриване на степента на насилие над жени

Проучването на FRA относно насилието над жени се превърна в източник на надеждни и сравними данни за степента, естеството и последиците от насилието над жените в държавите — членки на ЕС. Секцията по въпросите на пола към секретариата на ОССЕ стартира подобно проучване за благосъстоянието и безопасността на жените въз основа на проучването на FRA. Това проучване обхваща редица държави извън ЕС в Югоизточна Европа, Източна Европа и Южен Кавказ. FRA предоставяше технически съвети по време на проучването на ОССЕ, първите резултати от което се очакват през 2019 г.

Насърчаване на политическо участие на хората с увреждания

FRA е част от групата експерти на БДИПЧ за участие на хората с увреждания в политическия и обществения живот. Тази група консултира БДИПЧ по въпроси, свързани с уврежданията, и съответните събития в различни държави — членки на ОССЕ. Първата среща на групата бе проведена в Скопие на 22 юни 2017 г.

FRA осъществява тясно сътрудничество и с Върховния комисар на ОССЕ по националните малцинства (ВКНМ).

Други международни организации

Освен това Агенцията си сътрудничи с други международни организации като Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Международния център за развитие на миграционната политика (ICMPD) и други организации с международен характер, по-специално организации за отпускане на безвъзмездни средства от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвегия.

ЕИП и норвежки безвъзмездни средства Агенцията си сътрудничи с организации за отпускане на безвъзмездни средства от ЕИП и Норвегия като стратегически партньор в защитата, насърчаването и реализацията на основните права. Сътрудничеството има за цел да подпомогне разработването и изпълнението на програми и проекти, финансирани чрез безвъзмездни средства от ЕИП и Норвегия в избрани държави — членки на ЕС. Друга негова цел е да се повиши осведомеността относно основните права, борбата със социалното изключване и дискриминацията, както и да бъдат подкрепени свързани инициативи на гражданското общество.

Агенцията е една от трите международни партньорски организации (МПО), които подкрепят безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия на стратегическо ниво, за да се гарантира, че програмите и проектите отговарят на европейските и международните стандарти.

FRA си сътрудничи с програмите за безвъзмездни средства по три различни начина:

  1. Като МПО Агенцията предоставя консултации и участва в няколко от програмите за безвъзмездни средства, а именно в програмите в Чешката република на тема „Права на човека, приобщаване на ромите и домашно и свързано с пола насилие“ и в Гърция на тема „Приобщаване и овластяване на ромите“.
  2. Като международен партньор по проекти на ниво проект, включително в България, Чешката република и Гърция.
  3. Сътрудничество и стратегическа комуникация във връзка с европейски събития, свързани с основните права, като съвместната конференция с председателството на Съвета на ЕС и организациите, които отпускат безвъзмездни средства от ЕИП и Норвегия, когато председателството на ЕС се осъществява от някоя от държавите бенефициери на безвъзмездните средства. Организациите, които отпускат безвъзмездни средства, са също стратегически партньор на Форума на Агенцията за основните права, който предоставя финансова подкрепа за участие на делегатите и за участие в Консултативния съвет на форума. 

Безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия представляват приносът на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия за намаляване на икономическите и социалните различия в Европа и за укрепване на двустранните отношения с 15 държави бенефициери.

Научете повече за безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия във видеото по-долу: 

Портал за информация относно безвъзмездните средства от ЕИП и Норвегия.