ONU, OSCE și alte organizații internaționale

Agenția cooperează cu Organizația Națiunilor Unite (ONU), Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), Consiliul Europei și cu alte organizații internaționale. Această cooperare este cuprinsă în Regulamentul constitutiv al FRA și include consultări de specialitate, conferințe și seminare, precum și partajarea de date și informații. Cooperarea generează sinergii și optimizează resursele, astfel încât să se evite duplicarea activităților. De asemenea, ajută diferite organizații să-și completeze reciproc activitatea pentru o mai bună uniformizare a recomandărilor și a îndrumărilor.

Această pagină oferă informații despre cooperarea FRA cu:

Organizația Națiunilor Unite

Agenția cooperează cu o serie amplă de organisme ale ONU. De exemplu, aceasta compilează rezultatele specifice ale statelor membre și le prezintă organismelor ONU de monitorizare a tratatelor și în cadrul procedurilor speciale. De asemenea, alimentează procesul de evaluare periodică universală a ONU.

FRA stabilește reuniuni regulate cu Oficiul Înaltului Comisar al Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului (OHCHR), Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR), Biroul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), precum și în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), al Fondului Națiunilor Unite pentru Copii (UNICEF), cu Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) și cu Biroul Internațional al Muncii (ILO).

Concentrarea activității FRA pe obiectivele de dezvoltare durabilă

Obiectivele de dezvoltare durabilă (ODD) stabilesc ținte de dezvoltare globală pentru perioada 2015–2030. Acestea înlocuiesc obiectivele milenare de dezvoltare, care au vizat perioada 2000–2015. Coordonate de ONU, cele 17 ODD-uri stabilesc cadrul pentru multe dintre acțiunile de cooperare pentru dezvoltare și multilaterală din lume. Tabelul de mai jos oferă o prezentare generală a ODD-urilor, cu legături către cele mai relevante articole din Carta drepturilor fundamentale a UE. De asemenea, oferă exemple de proiecte conexe ale FRA.

Instrumente care corelează ODD cu instrumente în domeniul drepturilor omului:

Statele și societatea civilă, precum și entități precum corporațiile, contribuie la îndeplinirea ODD. Eforturile de la începutul perioadei 2015-2020 sunt concentrate asupra populării cu date a celor 230 de indicatori care sunt organizate în cadrul a 169 de ținte și al celor 17 ODD. FRA contribuie la aceste eforturi prin implicarea sa, alături de Eurostat, în popularea de indicatori la nivelul UE și prin consultări metodologice organizate la nivelul UE.

ONU comemorează a 70-a aniversare a Declarației universale a drepturilor omului la 10 decembrie 2018 prin campania Stand up for human rights (Apărați drepturile omului), desfășurată pe tot parcursul anului.

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa

FRA cooperează strâns cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), în special cu Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR). Aceasta presupune activități comune în statele membre.

Exemplele de colaborare în acest sens includ:

Combaterea infracțiunilor motivate de ură

FRA și ODIHR conlucrează pentru a ajuta statele să înregistreze și să culeagă date privind infracțiunile motivate de ură. Acestea organizează ateliere comune la nivel național, care oferă asistență tehnică autorităților de aplicare a legii și de justiție penală de la nivel național. Această inițiativă a urmat după lansarea Practical Guide on Hate Crime Data Collection and Monitoring (Ghidului practic privind colectarea și monitorizarea datelor privind infracțiunile motivate de ură) în 2014. De asemenea, ODIHR face parte din Subgrupul privind metodologiile de înregistrare a datelor privind infracțiunile motivate de ură coordonat de FRA.

Dezvăluirea gradului de violență împotriva femeilor

Studiul privind violența împotriva femeilor realizat de FRA a devenit o sursă de date sigure și comparabile privind gradul, natura și consecințele violenței împotriva femeilor în statele membre. Secția privind genul din cadrul Secretariatului OSCE a lansat un studiu similar privind bunăstarea și siguranța femeilor pe baza studiului FRA. Acesta acoperă o serie de țări terțe din Europa de Sud-Est, Europa de est și Caucazul de Sud. FRA a oferit consiliere tehnică pe parcursul realizării studiului OSCE - primele rezultate sunt preconizate să apară în 2019.

Promovarea participării politice a persoanelor cu handicap.

FRA face parte din grupul de experți al ODIHR privind participarea persoanelor cu handicap în viața politică și publică. Acest grup consiliază ODIHR pe teme legate de handicap și cu privire la evoluțiile relevante din diferite state participante în cadrul OSCE. Grupul s-a reunit pentru prima dată la Skopje la 22 iunie 2017.

De asemenea, FRA colaborează strâns cu Înaltul Comisar pentru Minoritățile Naționale (ICMN) al OSCE.

Alte organizații internaționale

În plus, agenția cooperează cu alte organizații internaționale precum Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), Centrul Internațional pentru Dezvoltarea Politicilor de Migrație (ICMPD) și cu alte entități cu profil internațional, în special cu Granturile SEE și Norvegiene.

Granturile SEE și Norvegiene Agenția cooperează cu Granturile SEE și Norvegiene în calitate de partener strategic în protejarea, promovarea și exercitarea drepturilor fundamentale. Cooperarea are drept scop susținerea conceperii și implementării programelor și proiectelor finanțate prin Granturile SEE și ale Norvegiei în state membre selectate. De asemenea, aceasta are drept scop sensibilizarea cu privire la drepturile fundamentale, combaterea excluziunii sociale și a discriminării, precum și susținerea inițiativelor legate de societatea civilă.

Agenția este una din cele trei organizații partenere internaționale (OPI) care susțin Granturile SEE și ale Norvegiei la nivel strategic pentru a obține certitudinea că programele și proiectele promovează standarde europene și internaționale.

FRA cooperează cu Granturile în trei moduri diferite:

  1. În calitate de OPI, agenția consiliază și participă în cadrul mai multor programe ale Granturilor, și anume în Cehia, în programul „Drepturile omului, incluziunea romilor și violența domestică și pe criterii de gen” și în Grecia, în programul „Incluziunea și capacitarea romilor”.
  2. În calitate de partener internațional în cadrul proiectelor la nivel de proiect, inclusiv în Bulgaria, Cehia și Grecia.
  3. Cooperarea și comunicarea strategică în legătură cu evenimente desfășurate în domeniul drepturilor fundamentale în UE, cum ar fi conferința comună cu președinția Consiliului UE și Granturile SEE și ale Norvegiei, de câte ori președinția UE este deținută de unul dintre statele beneficiare ale Ggranturilor. Granturile constituie, de asemenea, un partener strategic al Forumului privind drepturile fundamentale al Agenției, oferind sprijin financiar pentru participarea delegaților și participarea în cadrul consiliului consultativ al Forumului. 

Granturile SEE și ale Norvegiei constituie contribuțiile Islandei, ale Principatului Liechtenstein și ale Norvegiei la reducerea disparităților economice și sociale din Europa și la consolidarea relațiilor bilaterale cu 15 state beneficiare.

Aflați mai multe despre Granturile SEE și ale Norvegiei în videoclipul de mai jos: 

Portalul de date al Granturilor SEE și ale Norvegiei.