Združeni narodi, OVSE in druge mednarodne organizacije

Agencija sodeluje z Združenimi narodi (ZN), Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) in Svetom Evrope ter drugimi mednarodnimi organizacijami. To sodelovanje je vključeno v uredbo o ustanovitvi agencije in obsega strokovna posvetovanja, konference in seminarje ter izmenjavo podatkov in informacij. S sodelovanjem se ustvarjajo sinergije in optimizirajo viri, s čimer se prepreči podvajanje dela. Sodelovanje tudi pripomore k temu, da se delo različnih organizacij med seboj dopolnjuje, tako da so priporočila in nasveti bolj usklajeni.

Na tej strani so na voljo informacije o sodelovanju Agencije Evropske unije za temeljne pravice z naslednjimi organizacijami:

Združeni narodi

Agencija sodeluje s številnimi različnimi organi ZN. Od držav članic EU na primer prejema ciljno usmerjene ugotovitve in jih posreduje organom ZN, pristojnim za pripravo pogodb o človekovih pravicah in posebne postopke. Zagotavlja tudi podlago za postopek splošnega rednega pregleda ZN.

Agencija se redno sestaja z Uradom visokega komisarja Združenih narodov za človekove pravice (OHCHR), visokim komisarjem ZN za begunce (UNHCR), Uradom Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) ter Programom Združenih narodov za razvoj (UNDP), Skladom Združenih narodov za otroke (UNICEF), Mednarodno organizacijo za migracije (IOM) in Mednarodno organizacijo dela (MOD).

Poudarek dela agencije na ciljih trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja določajo svetovne razvojne cilje za obdobje 2015–2030. Nadomeščajo razvojne cilje tisočletja, ki so zajemali obdobje med letoma 2000 in 2015. V 17 ciljih, ki jih usklajujejo Združeni narodi, je določen okvir za razvoj in večstransko sodelovanje v večjem delu sveta. V spodnji preglednici je podan pregled ciljev trajnostnega razvoja, prikazana pa je tudi njihova povezava z najpomembnejšimi členi Listine EU o temeljnih pravicah. Preglednica tudi prikazuje primere s tem povezanih projektov Agencije Evropske unije za temeljne pravice.

Orodja, ki cilje trajnostnega razvoja povezujejo z instrumenti s področja človekovih pravic:

K doseganju ciljev trajnostnega razvoja prispevajo države in civilna družba, pa tudi drugi subjekti, npr. podjetja. Prizadevanja na začetku obdobja 2015–2030 so usmerjena v zapolnitev 230 kazalnikov s podatki, razvrščenimi med 169 konkretnih in 17 splošnih ciljev trajnostnega razvoja. Agencija Evropske unije za temeljne pravice bo k temu prispevala tako, da bo na ravni EU pri zapolnitvi kazalnikov s podatki sodelovala z Eurostatom, na ravni ZN pa s prispevanjem k metodološkim posvetovanjem.

Združeni narodi so 10. decembra 2018 obeležili 70. obletnico Splošne deklaracije človekovih pravic z organizacijo celoletne kampanje z naslovom Stand up for human rights (Postavimo se za človekove pravice).

Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi

Agencija Evropske unije za temeljne pravice tesno sodeluje z Organizacijo za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE), zlasti njenim Uradom za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR). To obsega skupne dejavnosti v državah članicah EU.

Sodelovanje je potekalo na najrazličnejših področjih, navedenih spodaj.

Boj proti kaznivim dejanjem iz sovraštva

Agencija Evropske unije za temeljne pravice in urad ODIHR z medsebojnim sodelovanjem državam članicam pomagata pri evidentiranju in zbiranju podatkov o kaznivih dejanjih iz sovraštva. Skupaj organizirata nacionalne delavnice, na katerih nacionalnim organom za kazenski pregon in kazensko pravosodje nudita tehnično pomoč. Ta pobuda se je začela izvajati po tem, ko je urad ODIHR leta 2014 objavil Praktični vodnik o kaznivih dejanjih iz sovraštva: zbiranje podatkov in spremljanje. Urad ODIHR tudi sodeluje v podskupini za metodologijo za evidentiranje podatkov o kaznivih dejanjih iz sovraštva, ki jo usklajuje agencija.

Razkrivanje obsega nasilja nad ženskami

Raziskava agencije o nasilju nad ženskami je postala vir zanesljivih in primerljivih podatkov o obsegu, naravi in posledicah nasilja nad ženskami v državah članicah EU. Oddelek za enakost spolov pri Generalnem sekretariatu OVSE je na podlagi raziskave agencije predstavil podobno raziskavo o dobrem počutju in varnosti žensk. Ta zajema številne države nečlanice EU v jugovzhodni Evropi, vzhodni Evropi in Zakavkazju. Agencija Evropske unije za temeljne pravice je med celotno raziskavo OVSE (njeni prvi rezultati so bili na voljo v letu 2019) bila odgovorna za tehnično svetovanje.

Spodbujanje političnega udejstvovanja invalidov

Agencija Evropske unije za temeljne pravice je del skupine strokovnjakov v okviru urada ODIHR za udejstvovanje invalidov v političnem in javnem življenju. Ta skupina uradu ODIHR svetuje o vprašanjih, povezanih z invalidnostjo, in pomembnem razvoju dogodkov v različnih sodelujočih državah OVSE. Skupina se je prvič sestala v Skopju 22. junija 2017.

Agencija prav tako tesno sodeluje z Visokim komisarjem za narodnostne manjšine pri OVSE (HCNM).

Druge mednarodne organizacije

Agencija poleg vseh naštetih organizacij sodeluje tudi z drugimi mednarodnimi organizacijami, na primer Organizacijo za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), Mednarodnim centrom za razvoj migracijske politike (ICMPD) in drugimi subjekti z mednarodnim značajem, zlasti Finančnim mehanizmom EGP in Norveškim finančnim mehanizmom.

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem Agencija sodeluje s Finančnim mehanizmom EGP in Norveškim finančnim mehanizmom kot strateškima partnerjema pri varstvu, spodbujanju in uveljavljanju temeljnih pravic. Sodelovanje je namenjeno podpori pri oblikovanju in izvajanju programov in projektov, financiranih iz Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma, v izbranih državah članicah EU. Cilji sodelovanja so tudi ozaveščanje o temeljnih pravicah, boj proti družbeni izključenosti in diskriminaciji ter podpora povezanim pobudam civilne družbe.

Agencija je ena od treh mednarodnih partnerskih organizacij, ki podpirajo Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem na strateški ravni, s čimer zagotavlja, da programi in projekti izpolnjujejo evropske in mednarodne standarde.

Agencija s finančnima mehanizmoma sodeluje na tri različne načine:

  1. kot mednarodna partnerska organizacija svetuje o več programih finančnih mehanizmov in v njih sodeluje, in sicer na Češkem v programu „Človekove pravice, vključevanje Romov ter družinsko nasilje in nasilje na podlagi spola“, v Grčiji pa v programu „Vključevanje in opolnomočenje Romov“;
  2. kot mednarodni projektni partner na ravni projektov med drugim v Bolgariji, na Češkem in v Grčiji;
  3. s sodelovanjem in strateškim obveščanjem na dogodkih, povezanih s temeljnimi pravicami v EU, na primer na skupnih konferencah s predsedstvom Sveta EU in Finančnim mehanizmom EGP in Norveškim finančnim mehanizmom, kadar EU predseduje katera od držav upravičenk do sredstev finančnih mehanizmov. Finančna mehanizma sta tudi strateška partnerja foruma agencije o temeljnih pravicah in zagotavljata finančno podporo za udeležbo delegatov in udeležbo v svetovalnem odboru foruma. 

Finančni mehanizem EGP in Norveški finančni mehanizem sta prispevek Islandije, Lihtenštajna in Norveške k zmanjševanju gospodarskih in družbenih neenakosti v Evropi in krepitvi dvostranskih odnosov s 15 državami upravičenkami.

Več informacij o Finančnem mehanizmu EGP in Norveškem finančnem mehanizmu je na voljo v spodnjem videoposnetku: 

Podatkovni portal Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega mehanizma