Okvir EU za Konvencijo ZN o pravicah invalidov

Konvencija Združenih narodov o pravicah invalidov je prvi zavezujoči mednarodni instrument človekovih pravic, ki izrecno obravnava invalidnost. Njen namen je „spodbujati, varovati in invalidom zagotavljati polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter spodbujati spoštovanje njihovega prirojenega dostojanstva“.

Konvencija je učinkovito orodje, ki ga lahko invalidi, lokalne skupnosti in vlade uporabijo pri proučevanju načinov izpolnjevanja pravic invalidov z razvojem in izvajanjem pravnih, političnih in praktičnih ukrepov.

Da bi bila ta prizadevanja v skladu z zahtevami Konvencije ter bi se izvajala učinkovito in uspešno, člen 33(2) Konvencije ZN o pravicah invalidov od držav pogodbenic Konvencije zahteva, da vzpostavijo okvir za spodbujanje, varovanje in spremljanje izvajanja te konvencije.

Evropska unija (EU) je kot pogodbenica Konvencije določila ta okvir za področja v njeni pristojnosti, ki vključujejo:

  • zakonodajo in politiko EU: nediskriminacija, pravice potnikov, financiranje EU itd.;
  • javno upravo EU: izbor zaposlenih, dostop do dokumentov itd.

Okvir EU dopolnjuje nacionalne okvire za spremljanje izvajanja Konvencije, ki so namenjeni spodbujanju, varovanju in spremljanju Konvencije o pravicah invalidov v državah članicah EU.

Izvajati se je začel leta 2013 na podlagi predloga Komisije, ki ga je Svet EU potrdil leta 2012.

Kdo so člani?

Okvir EU sestavljajo:

Evropska komisija je bila članica okvira EU skoraj do konca leta 2015, pri čemer je potem, ko je Odbor za pravice invalidov (Odbor Konvencije) objavil sklepne ugotovitve o napredku EU pri izvajanju Konvencije, napovedala, da namerava odstopiti. Od takrat Evropska komisija ne sodeluje več pri dejavnostih okvira EU.

Katere so naloge članov?

Člani v skladu s svojimi zmožnostmi in pooblastili skupaj prispevajo k:

izvajanja Konvencije o pravicah invalidov v EU.

Poleg tega okvir EU dejavno prispeva k pregledu izvajanja Konvencije v EU, ki ga opravlja Odbor za pravice invalidov (Odbor Konvencije). Odbor Konvencije, tako imenovani „pogodbeni organ“ Konvencije o pravicah invalidov, oceni, ali njene pogodbenice izpolnjujejo svoje obveznosti.

Prvi pregled izvajanja Konvencije o pravicah invalidov v EU je bil opravljen leta 2015, zatem pa je Odbor Konvencije napovedal, da bosta drugi in tretji pregled potekala skupaj leta 2020.

Kako okvir deluje v praksi?

Člani si izmenjujejo informacije in upoštevajo dejavnosti drugih članov. Dogovorijo se o delovnem programu, ki lahko vključuje dejavnosti, ki jih izvaja več članov skupaj ali okvir kot celota.

Predsednik okvira EU je imenovan za eno leto, pri čemer se uporablja sistem rotacije. Predsednik spodbuja načelo kolegialnosti, na katerem temeljijo delovne metode okvira. 

Sekretariat okvira EU, ki je tudi imenovan za dve leti, usklajuje organizacijo in pripravo sestankov. Njegove naloge trenutno opravlja Agencija EU za temeljne pravice.

Okvir EU se sestane vsaj dvakrat letno. Odločitve sprejema soglasno.

Nacionalni okviri za spremljanje izvajanja Konvencije

Okvir EU dopolnjuje nacionalne okvire za spremljanje izvajanja Konvencije v državah članicah EU, ki so namenjeni spodbujanju, varovanju in spremljanju Konvencije o pravicah invalidov ter izvajanja te konvencije na nacionalni ravni. Ti okviri so lahko različnih oblik in lahko vključujejo več organizacij, na primer:

  • nacionalne organe za enakost,
  • varuhe človekovih pravic,
  • nacionalne institucije za človekove pravice,
  • odbore za spremljanje, v katerih sodelujejo predstavniki organizacij, ki se ukvarjajo s pravicami invalidov.

 Okvir EU si prizadeva za okrepitev sinergij z nacionalnimi okviri za spremljanje izvajanja Konvencije. Vsako leto se na primer sestane s predstavniki nacionalnih mehanizmov za spremljanje izvajanja v državah članicah EU, da bi si izmenjali informacije in uskladili dejavnosti.

Mreže za spremljanje izvajanja

Nekateri člani nacionalnih okvirov za spremljanje izvajanja Konvencije sodelujejo na evropski ravni: