Rámec EÚ pre Dohovor OSN o právach osb so zdravotným postihnutím

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím je prvým záväzným medzinárodným nástrojom v oblasti ľudských práv osobitne zameraným na zdravotné postihnutie. Jeho cieľom je „presadzovať, chrániť a zabezpečovať plné a rovné využívanie všetkých ľudských práv a základných slobôd všetkými osobami so zdravotným postihnutím a podporovať úctu k ich prirodzenej dôstojnosti“.

Dohovor predstavuje mocný nástroj, ktorý môže ľuďom so zdravotným postihnutím, miestnym komunitám a vládam pomôcť hľadať spôsoby, ako dodržiavať práva osôb so zdravotným postihnutím tým, že vypracujú a realizujúu právne, politické a praktické opatrenia.

V záujme zabezpečenia, aby tieto snahy boli v súlade s požiadavkami Dohovoru a boli vykonávané efektívne a účinne, sa v článku 33 ods. 2 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím  vyžaduje od štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohovoru, aby ustanovili rámec na presadzovanie, ochranu a monitorovanie jeho uplatňovania .

EÚ ako zmluvná strana dohovoru CRPD určila takýto rámec pre záležitosti v kompetencii EÚ vrátane:

  • právnych predpisov a politiky EÚ: nediskriminácia, práva cestujúcich, financovanie zo strany EÚ a pod.
  • verejnej správy EÚ: výber zamestnancov, prístup k dokumentom a pod.

Rámec EÚ dopĺňa národné monitorovacie rámce, ktoré sú zodpovedné za presadzovanie, ochranu a monitorovanie Dohovoru v členských štátoch EÚ.

Rámec sa začal uplatňovať v roku 2013 na základe návrhu Komisie, ktorý sa opieral o návrh Rady EÚ z roku 2012.

Kto je členom?

Rámec EÚ pozostáva z:

Európska komisia bola členom rámca EÚ do konca roku 2015, keď ohlásila svoj úmysel odstúpiť po tom, čo Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím zverejnenil svoje Záverečné zistenia o EÚ . Po tomto oznámení sa Európska komisia už nezúčastňuje na činnostiach rámca EÚ.

Čo je náplňou činnosti členov?

Na základe ich príslušných kompetencií a mandátov členovia prispievajú spoločne k:

uplatňovania Dohovoru Európskou úniou.

Rámec EÚ aktívne prispieva aj k tomu, ze Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím skúma, ako Európska únia uplatňuje Dohovor.  Výbor Dohovoru, tzv.  „zmluvný orgán“ pre dohovor  o právach osôb so zdravotným postihnutím , je zodpovedný za posúdenie, či si zmluvné strany plnia svoje povinnosti podľa Dohovoru.

Prvé preskúmanie vykonávania Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD) zo strany EÚ sa uskutočnilo v roku 2015. Po prvom preskúmaní Výbor pre práva osôb so zdravotným postihnutím oznámil, že po roku 2020 sa druhé a tretie preskúmanie uskutočnia spoločne.

Ako to funguje v praxi?

Členovia si vymieňajú informácie a zohľadňujú činnosti, ktoré každý z nich vykonáva. Dohodnú sa na pracovnom programe, ktorý môže zahŕňať činnosti vykonávané spoločne viacerými členmi alebo rámcom ako celkom.

Predseda rámca EÚ sa vymenúva na jeden rok, pričom táto funkcia podlieha systému rotácie. Predseda podporuje zásadu kolegiality, ktorá je súčasťou pracovných metód rámca. 

Sekretariát rámca EÚ, ktorý je tiež vymenovaný na dva roky, koordinuje organizáciu a prípravu zasadnutí. V súčasnosti zastáva úlohu sekretariátu agentúra FRA.

Zasadnutia rámca EÚ sa konajú minimálne dvakrát do roka. Rozhodnutia prijímajú konsenzom.

Národné monitorovacie rámce

Rámec EÚ dopĺňajú národné monitorovacie rámce v členských štátoch EÚ, ktoré sú zodpovedné za presadzovanie, ochranu a monitorovanie Dohovoru a za jeho uplatňovanie na vnútroštátnej úrovni. Môžu mať rôzne formy a môžu pozostávať z viacerých organizácií, ako napríklad:

  • vnútroštátne orgány pre otázky rovnosti,
  • ombudsmani,
  • vnútroštátne inštitúcie pre ľudské práva,
  • monitorovacie výbory s účasťou zástupcov organizácií, ktoré sa zaoberajú právami osôb so zdravotným postihnutím.

Rámec EÚ pracuje na posilovaní súčinnosti s národnými monitorovacími rámcami. Raz do roka sa stretáva napríklad so zástupcami národných monitorovacích mechanizmov v členských štátoch EÚ, aby si vymenili informácie a koordinovali činnosti.

Monitorovacie siete

Niektorí z členov národných monitorovacích rámcov spolupracujú na európskej úrovni: